Englesko-srpski rečnik osnovnih pojmova

Accountability - Odgovornost

Državna politika ili upravljački koncept koji podrazumeva da (i) političari i državni zvaničnici povremeno moraju da odgovaraju na pitanja koja se odnose na njihove aktivnosti (da polažu račune) i da (ii) moraju da snose odgovornost za ostvarivanje ovlašćenja koja su im poverena. Za delotvornu odgovornost neophodno je čvrsto i jasno uspostaviti dužnosti, a onda ih se dosledno pridržavati. Mere za utvrđivanje odgovornosti treba da obuhvate sledeća tri pitanja: Ko je odgovoran, za šta je odgovoran i kome je odgovoran? Da bi se obezbedilo adekvatno sprovođenje odgovornosti, moraju da postoje značajne posledice vezane za učinak, koje se mogu predvideti. U javnom sektoru, pojedinačna odgovornost zvaničnika, kako unutar njihovih organizacija tako i prema spoljnim organima kontrole, najčešće podrazumeva način na koji se troši novac i rezultate koji su postignuti. U demokratskim sistemima, od ključnog značaja je opšta odgovornost koju ministri imaju prema parlamentu i prema javnosti, u širem smislu.

Accounting basis – Osnova za obračunavanje

Prema definiciji IFAC-a (iz 2000. godine), to je “skup računovodstvenih principa, uz pomoć kojih se utvrđuju slučajevi kada se efekti transakcija ili događaja priznaju za potrebe finansijskog izveštavanja. Odnosi se na vreme kada se vrše merenja, bez obzira na vrstu merenja.” Postoje različite osnove za obračunavanje . U okviru tog širokog spektra, IFAC je utvrdio dva glavna repera (gotovinska osnova za obračunavanje i osnova za obračunavanje po načelu uzročnosti prihoda i rashoda), kao i njihove dve varijante (modifikovana gotovinska osnova za obračunavanje i modifikovana osnova za obračunavanje po načelu uzročnosti). U računovodstvenim sistemima, u kojima se obračunavanje zasniva na gotovini, transakcije i događaji priznaju se po prijemu ili po izvršenju plaćanja u gotovini. U računovodstvenim sistemima koji se zasnivaju na načelu uzročnosti prihoda i rashoda, transakcije ili događaji priznaju se u trenutku stvaranja, pretvaranja, zamene, prenosa ili prestanka ekonomske vrednosti, kao i po evidentiranju svih ekonomskih tokova (a ne samo gotovinskih). U određenim modifikovanim verzijama gotovinske osnove za obračunavanje, priznaju se uplate i isplate gotovine, koje su izvršene tokom budžetske godine a, u skladu sa tim verzijama, evidentiranje tih plaćanja i izveštavanje o njima moguće je izvršiti u utvrđenom vremenskom periodu, nakon završetka godine (takozvani “dopunski period”).

Accounting controls - Računovodstvene kontrole

Postupci i dokumentacija koja se odnosi na čuvanje sredstava, sprovođenje i evidentiranje finansijskih transakcija, kao i na pouzdanost finansijske evidencije. Oni se često zasnivaju na standardima donetim od strane Ministarstva finansija ili Vrhovne revizorske institucije da bi se obezbedila uporedivost računovodstvenih praksi koje se sprovode u svim ministarstvima, kao i njihova usaglašenost sa nacionalnim i/ili međunarodnim konvencijama.

Accounting system - Računovodstveni sistem

Skup računovodstvenih postupaka, internih mehanizama kontrole, računovodstvenih knjiga, kontnog plana i kontnog okvira, koji se koristi za potrebe administriranja i evidentiranja finansijskih transakcija, kao i za podnošenje izveštaja o njima. Ti sistemi treba da obuhvate duplo knjigovodstvo, evidentiranje svih faza procesa uplata i isplata za potrebe priznavanja računovodstvenih transakcija, integrisanje računa stredstava i obaveza sa poslovnim računima i čuvanje evidencije u onom obliku koji je pogodan za reviziju.

Accounts payable/receivable – Obaveze/potraživanja

Novac koji se duguje dobavljačima ili korisnicima, odnosno novac koji se potražuje od njih.

Accrual accounting - Računovodstvo zasnovano na načelu uzročnosti prihoda i rashoda

Vid podi : Osnova za obračunavanje.

Accrual-based budget (Accrual budgeting) Budžet koji se zasniva na načelu uzročnosti (Planiranje budžeta po načelu uzročnosti)

Ovaj izraz može se tumačiti na dva načina, kao: (i) budžetska dokumentacija koja, pored gotovinskih aproprijacija, sadrži i podatke zasnovane na računovodstvenom načelu uzročnosti; ili kao (ii) budžetske aproprijacije prema podacima zasnovanim na računovodstvenom načelu uzročnosti, uključujući, na primer, rezervisanja na ime amortizacije. U Velikoj Britaniji se računovodstvo/planiranje budžeta koje se zasniva na načelu uzročnosti naziva računovodstveno obuhvatanje/planiranje budžeta sredstava.

Acquis communautaire - Tekovine Evropske zajednice

Obuhvata kompletan paket zakona Evropske zajednice, koji je prikupljen i prerađen u poslednjih 40 godina. Sadrži osnivački Rimski sporazum, onako kako je prerađen u Jedinstvenom aktu, kao i Sporazum iz Mastrihta i Amsterdamski sporazum. Takođe sadrži sve propise i direktive koje je usvojio Savet ministara, kao i odluke Evropskog suda pravde.

Activity - Aktivnost

U smislu klasifikacije izdataka, aktivnost predstavlja deo programa, koji ima svoje konkretne ciljeve i rezultate, što omogućava merenje rezultata rada i upravljanje njima.

Activity -based costing (ABC) – Metod utvrđivanja troškova prema aktivnostima

Pristup utvrđivanju troškova, koji se konkretno bavi problemom raspoređivanja režijskih troškova. Ovaj pristup razlikuje se od tradicionalnog načina raspoređivanja troškova, zato što se njime teži ka utvrđivanju pokretača troškova za određenu kategoriju režijskih troškova, umesto da se troškovi jednostavno raspoređuju na proizvoljnoj osnovi.

Administrative controls - Administrativne mere kontrole

Nefinansijski postupci i evidencija ministarstava kojima se obezbeđuje poštovanje pravila koja se odnose na sledeće:

• imenovanje, unapređivanje, plaćanje i održavanje discipline zaposlenih;

• javne nabavke (ponude, tenderi, upravljanje ugovorima, itd);

• obezbeđivanje jednakih uslova manjinskim grupama;

• rukovanje protokom informacija;

• naknade za putne troškove i reprezentaciju, itd.

Allocative efficiency – Sposobnost efikasnog raspoređivanja sredstava

Odnosi se na sposobnost vlade da rasporedi sredstva i odabere programe i projekte koji su u skladu sa njenim ciljevima. U ekonomskoj teoriji, efikasno raspoređivanje sredstava, koje se još naziva i “Paretov efekat”, ostvaruje se raspoređivanjem sredstava na takav način da svaka trenutno nastala promena iznosa ili vrste rezultata ide na nečiju štetu.

Allotment - Dodela sredstava

Može da ima isto značenje kao reč raspoređivanje sredstava (apportionment), a može da podrazumeva i određenu fazu u postupku raspodele budžetskih sredstava budžetskim korisnicima. Vidi takođe pod: Raspoređivanje sredstava .

Apportionment – Raspoređivanje sredstava

Odobrenja koja su data ili sredstava koja su raspodeljena obično od strane Ministarstva finansija resornim ministarstvima i drugim korisnicima budžetskih sredstava, koja im omogućavaju da angažuju ili da isplate sredstva, ili i jedno i drugo, u utvrđenom vremenskom periodu i u okviru iznosa koji su im dodeljeni ili odobreni. Vidi takođe pod: Nalog za aproprijaciju.

Appraisal - Ocena

Podrobno ispitivanje predloga za neku politiku ili investicioni projekat, analizom ekonomskih, finansijskih i drugih efekata tog predloga. Ocena politike ili projekta ponekad se naziva i exante /prethodna/ ocena.

Appropriation - Aproprijacija

Ovlašćenje koje je, u skladu sa nekim zakonom, parlament dao izvršnoj vlasti za trošenje državnih sredstava, do utvrđene granice, a za konkretnu svrhu. Godišnje aproprijacije vrše se preko zakona o godišnjem budžetu ili, u nekim zemljama, preko posebnih zakona o aproprijacijama, u skladu sa budžetom. Dodatni budžeti/aproprijacije ponekad se naknadno odobravaju, nakon usvajanja zakona o godišnjem budžetu, u slučaju da godišnja aproprijacija nije dovoljna da se pokriju određene potrebe. Izraz “stalna aproprijacija” ponekad se koristi za utvrđivanje ovlašćenja koje obuhvata period koji je duži od jedne budžetske godine, a na osnovu posebnih zakona (kao što su zakoni o socijalnom osiguranju). U mnogim zemljama, državne agencije i službe moraju da imaju posebno ovlašćenje izvršne vlasti (“raspoređena ili dodeljena sredstva ili nalog za aproprijaciju”) da bi mogli da preuzmu neku obavezu koja nije u skladu sa aproprijacijom.

Arrears - Zaostaci

Iznosi obaveza ili potraživanja koji nisu izmireni do ugovorom predviđenog datuma ili u okviru uobičajenog perioda poslovanja. Do zaostalih plaćanja može doći zbog toga što državna ministarstva ili agencije nisu izmirile dospele račune od dobavljača, dospele plata, prenose ili troškove otplate duga. Zaostala plaćanja na ime proreza podrazumevaju neplaćene poreze koji se duguju državi.

Assets - Sredstva

Imovina koja funkcioniše kao skup vrednosti nad kojim se ostvaruju prava vlasništva od strane institucionalnih jedinica, pojedinačno ili kolektivno, i iz kojih mogu da se ostvaruju ekonomske koristi kroz njihovo čuvanje ili upotrebu tokom određenog vremenskog perioda. “Materijalna” sredstva mogu biti finansijska (na primer, gotovina ili državne hartije od vrednosti) ili fizička (na primer, objekti, putevi, nacionalni parkovi, itd). Sredstva takođe mogu biti “nematerijalna”, kao što su autorska prava ili prava na korišćenje ruda.

Attribution - Pripisivanje

Odlučivanje o tome koliki deo prihoda se zaista može pripisati uticaju neke mere politike ili programa državnih rashoda, umesto nekim drugim uticajima. To je jedan od zadataka koji predstavlja najveći izazov prilikom vršenja evaluacije.

Audit - Revizija

Stručno ispitivanje pravne i finansijske usklađenosti ili rezultata rada, koje se vrši da bi se zadovoljili zahtevi rukovodstva (interna revizija) ili zahtevi eksterne revizije ili nekog drugog nezavisnog revizora, koji se odnose na ispunjavanje zakonskih obaveza (eksterna revizija). Interna revizija ima poseban zadatak da prati sisteme kontrole upravljanja, da izveštava više rukovodioce o uočenim slabostima i da daje preporuke u smislu poboljšanja. Obim revizije može biti veoma različit, kao i terminologija koja se koristi u ovoj oblasti, a (prema standardima revizije koje je sastavila Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija – INTOSAI) on uključuje:

1) finansijsku reviziju (redovnu reviziju), koja obuhvata:

• proveravanje odnosno atestiranje finansijske odgovornosti odgovornih entiteta, uključujući ispitivanje i ocenu finansijske dokumentacije i davanje mišljenja u vezi sa finansijskim izveštajima;

• proveravanje odnosno atestiranje finansijske odgovornosti državne uprave u celini;

• reviziju finansijskih sistema i transakcija, uključujući ocenu usklađenosti sa važećim zakonima i propisima;

• reviziju ispravnosti i svrsishodnosti administrativnih odluka koje je doneo entitet koji je predmet revizije;

• izveštavanje o svim ostalim pitanjima koja proističu iz revizije ili koja se odnose na nju odnose, a za koja Vrhovna revizorska institucija smatra da treba da budu obelodanjena.

Treba skrenuti pažnju na činjenicu da su prve dve stavke iz prethodnog teksta poznate pod nazivom revizija u cilju atestiranja. Treća i peta stavka obično su poznate pod nazivom revizija usklađenosti.

2) Revizija rezultata rada (revizija kvaliteta) obuhvata:

• reviziju ekonomičnosti administrativnih aktivnosti, u skladu sa zdravim administrativnim principima i praksama, kao i sa politikama rukovodstva;

• revizija efikasnosti korišćenja ljudskih, finansijskih i drugih resursa, uključujući ispitivanje informacionih sistema, merenje rezultata rada i aranžmana koji se odnose na praćenje, kao i postupaka koje su entieti u kojima je izvršena revizija preduzeli da bi uklonili uočene nedostatke;

• revizija delotvornosti rezultata rada u smislu ostvarivanja ciljeva entiteta u kojem je izvršena revizija, kao i revizija stvarnog uticaja aktivnosti u odnosu na planirani uticaj.

Audit trail - Trag revizije

U opštem značenju te reči, trag revizije predstavlja način na koji se može ući u trag podacima u okviru jednog sistema upravljanja odnosno sistema interne kontrole. U konkretnijem smislu, trag revizije predstavlja proces ili postupak unakrsnog povezivanja svake knjigovodstvene pozicije sa njenim izvorom da bi se proverila njena tačnost ili validnost.

Balance sheet - Bilans stanja

Finansijski izveštaj u kojem su prikazane vrednosti svih sredstava i obaveza jednog entiteta u određenom vremenskom trenutku. Bilans stanja se obično sastavlja na početku i na kraju računovodstvenog perioda. Bilans stanja, koji predstavlja rezime stanja na početku perioda, prihoda i odliva sredstava, kao i stanja na kraju perioda, obično mora da se pravi za svaki fond posebno, u okviru računovodstvene strukture vlade. Međutim, u praksi, retko koja vlada sastavlja izveštaje o svom finansijskom položaju koji se zaista mogu opisati kao sveobuhvatni bilansi stanja, koji obuhvataju sva sredstva i sve obaveze. Vidi takođe pod: Neto vrednost.

Baseline budget - Osnovni budžet

Iznos sredstava za finansiranje tekućih programa ili postojećih politika – koji se često koriguje zbog inflacije, jednokratnih izdataka i zakonom propisanih zahteva nastalih usled promene demografskih uslova – na osnovu kojeg se, prilikom sastavljanja budžeta, pregovara o povećanjima i smanjenjima rashoda. U okviru uske i oprezne definicije, osnovni budžet obuhvata troškove na trenutnom nivou aktivnosti, odnosno troškove programa koji su u toku, a koji su korigovani zbog inflacije, zakonom propisanih zahteva, jednokratnih izdataka, kao i zbog uticaja koji su odluke donete u tekućoj godini imale na celu godinu. Pored toga, može se uzeti u obzir trenutni nivo usluga, pa, prema tome, osnovnim budžetom mogu da budu obuhvaćene i promene broja korisnika koji su pokriveni različitim programima (na primer, deca školskog uzrasta).

Budget - Budžet

Dokument(i) koji obuhvataju plan budućih finansijskih aktivnosti vlade ili državnih organizacija. Budžet se obično sastavlja jednom godišnje i obuhvata izveštaj o predloženim državnim rashodima, prihodima, pozajmicama i ostalim finansijskim transakcijama za narednu godinu, a u mnogim zemljama, i za naredne dve-tri godine. U većini zemalja, budžet se sastavlja na osnovu gotovine. Predlog budžeta podnosi se parlamentu, koji daje odobrenje za trošenje sredstava tako što, u skladu sa predlogom budžeta, usvaja zakon o budžetu ili zakon o aproprijaciji.

Budget examination – Ispitivanje u okviru budžeta

Postupak preispitivanja zahteva za sredstvima iz budžeta podnetih od strane ministarstava i agencija, koji sprovodi neko od zaposlenih u centralnom odeljenju za budžet Ministarstva finansija, a u okviru kojeg se ti zahtevi analiziraju, razrađuju se alternative, donose zaključci i daju preporuke.

Budget formation - Sastavljanje budžeta

Koraci i postupci u pripremanju budžeta vlade, od preliminarnih analiza i predviđanja, preko podnošenja zahteva za sredstva iz budžeta od strane ministarstava i drugih državnih organa, preispitivanja tih zahteva i donošenja odluke od strane izvršne vlasti, do njegovog zvaničnog podnošenja parlamentu.

Budget year - Budžetska godina

Vremenski period za koji je parlament odobrio trošenje sredstava i druge transakcije iz budžeta. U izvesnom broju budžetskih sistema, alokacije, obaveze, isporuke i plaćanja koja su vezana za programe državnih rashoda mogu da obuhvate period nakon isteka godine za koju je aproprijacija prvobitno izvršena.

Budgetary documents - Budžetska dokumentacija

Skup dokumenata koji se parlamentu podnose zajedno sa predlogom budžeta. Pored predloga koji se odnose na državnu potrošnju, prihode i pozajmice, budžetska dokumentacija može da sadrži i izveštaj o ekonomskom i finansijskom kontekstu predloga budžeta, ciljevima ekonomske politike vlade, kao i srednjoročne makroekonomske projekcije i neka objašnjenja u vezi sa programima i aktivnostima vlade koji treba da se finansiraju iz budžeta.

Budgeting - Planiranje budžeta

Postupak kojim vlada ili neka državna organizacija planira svoje buduće rashode, prihode, pozajmice i ostale finansijske aktivnosti.

Capital (Capital assets) - Kapital (osnovna sredstva)

Zalihe fizičkih ili finansijskih sredstava.

Capital account - Račun kapitala

Vidi pod: Kapitalni izdaci.

Capital budget - Budžet kapitala

Vidi pod: Kapitalni izdaci.

Capital charge – Dažbina koja se plaća za kapital

U veoma ograničenom broju zemalja (na primer, na Novom Zelandu), dažbina koja se plaća za kapitale primenjuje se na sredstva ministarstava/državnih agencija. Uvođenje ove dažbine ima za cilj da stimuliše korisnike budžetskih sredstava da što efikasnije koriste svoj kapital. Potreban je odgovarajući sistem za računovodstveno obračunavanje i utvrđivanje vrednosti osnovih sredstava.

Capital expenditure - Kapitalni izdaci

Izdaci koji su nastali zbog sticanja zemljišta i drugih fizičkih sredstava, nematerijalnih sredstava, državnih akcija i sredstava koja nisu vojne niti finansijske prirode, čija je vrednost veća od minimalne, a očekivani vek trajanja duži od jedne godine. Kapitalni izdaci često se evidentiraju u posebnom odeljku budžeta (na računu kapitala) ili u potpuno odvojenom budžetu za kapitalne izdatke.

Capital transfer - Prenos kapitala

Prenos vlasništva nad nekim sredstvom (koje ne spada u zalihe niti u gotovinu) ili otkazivanje obaveze od strane poverioca, bez ikakve nadoknade. Takva transakcija sastoji se od prenosa gotovine koji je povezan sa ili zavisi od sticanja tog sredstva. Prenos koji nije prenos kapitala smatra se trenutnim prenosom. Prenosi kapitala koje je izvršila vlada klasifikovani su kao rashodi u GFS-u iz 2000 godine .

Cash accounting – Obračunavanje na osnovu gotovine

Vidi pod: Osnova za obračunavanje.

Cash-based budget - Budžet koji se zasniva na gotovini

Budžet u kojem aproprijacije predstavljaju odobrenja za plaćanje u gotovini.

Cash management - Upravljanje gotovinom

Pravljenje predviđanja vezanih za državne organe i centralne tokove gotovine, puštanje sredstava korisnicima budžetskih sredstava, praćenje tokova gotovine i očekivanih zahteva za gotovinom, kao i za emisiju i otkup hartija od vrednosti za potrebe finansiranja državnih programa.

Chart of accounts - Kontni okvir

Klasifikacija transakcija i događaja (plaćanja, prihoda, amortizacije, gubitaka, itd) prema njihovoj ekonomskoj, pravnoj i računovodstvenoj prirodi. Njime se utvrđuje način organizacije glavnih knjiga, koje se vode u službi računovodstva vlade.

Comprehensiveness - Sveobuhvatnost

Sveobuhvatnost budžeta podrazumeva da budžet mora da obuhvati sve rashode, prihode, pozajmice i druge finansijske aktivnosti vlade. Time se stvara okvir za unapređenje zdravog ocenjivanja razlilitih politika, kao i za efikasno planiranje i izvršenje budžeta.

Consolidated fund - Konsolidovani fond

Glavni fond u kojem se deponuju sva novčana primanja i iz kojeg se vrše sva plaćanja, osim ako zakonom nije drugačije propisano. Predstavlja ekvivalent jedinstvenom računu Trezora. Ovaj izraz se koristi u mnogim zemljama britanskog Komonvelta.

Consolidation - Konsolidacija

Postupak eliminacije transakcija između različitih ministarstava /agencija/jedinica vlade i kombinovanje u uobičajenom nizu kategorija zbira njihovih “spoljnih” transakcija u ostatak privrede i iz nje.

Contingency fund or reserve - Rezervni fond ili rezerva

Poseban fond ili rezervisanje iz budžeta, koje je izdvojeno iz ukupnog godišnjeg budžeta za potrebe kasnije alokacije, kao i za pokrivanje potreba nastalih zbog nepredviđenih promena spoljnih okolnosti. Kod planiranja budžeta na srednjoročnoj osnovi, rezervni fond i rezervna sredstva predviđena politikom koriste se da bi se obezbedila fleksibilnost i izbeglo preuranjeno preuzimanje obaveza vezanih za rashode, sa progresivno većom rezervom u okviru ukupnih iznosa koji su izdvojeni za kasnije godine.

Contingent liability - Potencijalna obaveza

Preuzete obaveze, čiji iznos i vreme realizacije zavise od toga da li će se neki neizvestan događaj desiti u budućnosti. Prema tome, to još uvek nisu stvarne obaveze, a možda nikada neće ni biti, ukoliko se taj potencijalni događaj ne ostvari.

Contracting out - Poveravanje poslova nekome sa strane

Aranžman na osnovu kojeg neka služba ili agencija sklapa komercijalni ugovor sa spoljnim dobavljačem koji pruža javne usluge. Što se tiče izgradnje velikih objekata infrastrukture, vlada može da sklopi aranžman sa privatnim preduzećima radi izgradnje takvih objekata, a takvim ugovorom se tom privatnom preduzeću može garantovati pravo na ostvarivanje prihoda tokom nekoliko godina nakon izgradnje. Takvi aranžmani mogu se zvati i aranžmani izgradnje, eksploatacije i prenosa, aranžmani izgradnje, lizinga i prenosa, aranžmani izgradnje, vlasništva i eksploatacije, koncesije ili aranžmani projektovanja, izgradnje, finansiranja i eksploatacije.

Corporate governance - Korporativno upravljanje

Pravila i procedure kojima se obezbeđuje adekvatno i efikasno upravljanje preduzećima, kao i primereno ponašanje direktora i zaposlenih, u skladu sa zakonom i najboljom praksom.

Control, controls - Kontrola, kontrole

Postoje dva značenja ovog pojma, koja se odnose na upravljanje i administraciju:

• mehanizmi i sredstva za davanje smernica, donošenje samoregulative ili ograničenja, u cilju sprečavanja nepredviđenih događaja, kao, na primer, kad pilot upravlja letelicom.

U mnogim jezicima ne postoje reči koje imaju neposredno i ekvivalentno značenje kao što je ovo značenje “kontrole”. U nekim zemljama, na primer, u Holandiji i Engleskoj, to je pozajmljena reč, koja se koristi za prenošenje značenja kontrole; i

• proveravanje, verifikacija, revizija ili čuvanje kopija računa.

Cost-benefit analysis - Analiza isplativosti

Vrsta analize koja obuhvata mere u novčanim jedinicama troškova odnosno koristi (kao što su slobodno vreme i uticaji na životnu sredinu), koje ne moraju obavezno da imaju tržišnu vrednost. Analiza isplativosti uključuje primenu sledeća tri logična koraka: (i) utvrđivanje ciljeva i alternativa za postizanje tih ciljeva; (ii) analiziranje promena koje rastu sa svakom alternativnom intervencijom, u odnosu na situaciju kada se ta alternativna intervencija ne bi izvršila; i (iii) upoređivanje troškova i koristi koje bi se ostvarile od različitih alternativa.

Cost-effectiveness analysis - Analiza ekonomičnosti

Vrsta analize u kojoj se vrši poređenje između projekata ili programa koji, u širem smislu, imaju isti ishod ili rezultat. Koristi se za upoređivanje alternativa, čiji se glavni rezultati mogu utvrditi, ali se njihova vrednost ne može proceniti. Pokazatelji ekonomičnosti uključuju troškove po jedinici proizvodnje ili jedinice proizvodnje po jedinici troškova i imaju za cilj utvrđivanje najjeftinijeg načina za sticanje određene robe ili postizanje određenog cilja.

Current account - Tekući račun

Uplate na račun (uključujući dodeljivanja) i isplate sa računa (uključujući kamatu), koje ne spadaju u finansijske poslove.

Debt management - Regulisanje dužničkih odnosa

Upravljanje portfeljom dugovanja u javnom sektoru na najefikasniji mogući način da bi se troškovi koje snosi vlada sveli na minimum. Poslove regulisanja dužničkih odnosa ponekad obavlja neko odeljenje Ministarstva finansija, ponekad državni Trezor, a ponekad agencija koja za svoj rad odgovara ministru finansija.

Decentralization - Decentralizacija

Prenos nadležnosti na demokraski nezavisne, niže nivoe vlasti, dajući im, na taj način, veće diskreciono pravo u rukovođenju, što, ipak, nužno ne podrazumeva veću finansijsku nezavisnost.

Deconcentration - Dekoncentracija

Prenos nadležnosti sa centralnih ministarstava na kancelarije na terenu ili na organe koji uživaju veći stepen autonomije i koji zahvaljujući tome uspostavljaju bliži kontakt sa građanima, dok istovremeno ostaju sastavni deo centralne vlade.

Deficit/surplus - Deficit/suficit

Postoje različite definicije deficita:

• Prema definiciji iz propisa Evropskog saveta, a u okviru konteksta Sporazuma iz Mastrihta i Amsterdamskog sporazuma, deficit (odnosno suficit) je neto pozajmica (odnosno kreditiranje) od strane centralne vlade, u skladu sa definicijom iz ESA95.

• Gotovinski deficit, prema definiciji GFS-a iz 2000. godine, jednak je plaćanjima na ime rashoda, plus “zajam minus otplata zajma”, umanjenim za prihode u gotovini i za dobijena dodeljivanja. Za razliku od deficita koji je definisan u okviru konteksta Sporazuma iz Mastrihta i Amsterdamskog sporazuma, ovakav način merenja vrednosti deficita obuhvata samo gotovinske transakcije i neke transakcije “iznad crte”, koje su, u SNA93 i u ESA95, klasifikovane kao transakcije finansiranja (kao što je prodaja akcija i kapitala koja je povezana sa programima privatizacije).

• Deficit koji se zasniva na obavezi definisan je kao gotovinski deficit, plus zaostala neto povećanja ili rashodi koji se nalaze u fazi provere, plus “zajam minus otplata zajma”, minus prihodi (u gotovini). Ovakvim načinom merenja deficita ne treba da budu obuhvaćene obaveze koje se odnose na neizvršene porudžbine, kao ni višegodišnje obaveze.

Discrectionary spending - Diskreciona potrošnja

Odnosi se na onaj deo budžeta za koji vlada i parlament svake godine moraju da donesu odluku da će ga potrošiti u sledećoj fiskalnoj godini na primer za stanove, obrazovanje ili donatorsku pomoć. Treba praviti razliku između ovog pojma i pojma “obavezna potrošnja” kada se radi o stavkama za koje vlada ima zakonsku obavezu da obezbedi sredstva i za koje postoji trajna aproprijacija kojom se odobravaju takvi rashodi. Primeri za to su kamata na dug i programi ostvarivanja prava. “Obavezan” deo budžeta često je mnogo veći od onog koji se koristi za diskrecionu potrošnju.

Double-entry accounting/bookkeeping - Duplo računovodstvo / duplo knjigovodstvo

U sistemu duplog računovodstva odnosno duplog knjigovodstva, za svako kretanje sredstava potrebno je izvršiti dva unosa jednake vrednosti, kao odobrenje i kao zaduženje. Po pravilu, povećanja na računima sredstava i smanjenja na računima obaveza i neto vrednosti knjiže se kao zaduženja. Nasuprot tome, smanjenja na računima sredstava i povećanja na računima obaveza i neto vrednosti knjiže se kao odobrenja. Primena sistema duplog računovodstva odnosno duplog knjigovodstva omogućava da se proveri da li je evidentiranje tokova i zaliha dosledno izvršeno.

Earmarking - Namensko izdvajanje sredstava

Namensko izdvajanje sredstava ostvarenih od poreza predstavlja praksu raspoređivanja prihoda od određenih poreza ili paketa poreza na konkretne aktivnosti ili oblasti aktivnosti kojima se vlada bavi.

Economic classification - Ekonomska klasifikacija

Klasifikovanje izdataka (ili rashoda) i stečenih odnosno otuđenih sredstava po ekonomskim kategorijama, kojima se naglašava ekonomska priroda same transakcije (plate, kamata, prenosi, itd).

Economy - Privreda

Sticanje odgovarajućeg kvaliteta i odgovarajuće količine finansijskih, ljudskih i fizičkih resursa u odgovarajućem vremenu i po najnižoj ceni.

Effectivenesss - Delotvornost

Stepen u kojem se kroz programe ostvaruju očekivani ciljevi ili “ishodi”. Delotvornost je najvažniji element kvaliteta u javnom sektoru. Snabdevanje robom ili pružanje usluga može se vršiti na ekonomičan i delotvoran način, ali ukoliko se time ne postižu planirani ciljevi, doći će do velikog rasipanja sredstava.

Efficiency - Efikasnost

Odnos između robe koja je proizvedena ili usluga koje su pružene kroz neki program ili aktivnost (rezultati), kao i sredstva koja su potrošena za njihovu proizvodnju odnosno prižanje (uložena sredstva). Efikasnost se meri prema troškovima po jedinici proizvodnje.

Entitlement programme (demand-led programme) - Program ostvarivanja prava (program zasnovan na potražnji)

Svaki program potrošnje sa izdacima otvorenog tipa (obično prenos/isplata dodeljivanja), u okviru kojih se isplata ili prenosi/dodeljivanja vrše korisnicima koji ispunjavaju određene kriterijume, koji su utvrđeni u skladu sa zakonom ili propisima vlade. Neki od uobičajenih primera za to su programi socijalnog osiguranja, programi isplate nadoknada za nezaposlene i programi smanjenja siromaštva.

Ex ante control (a priori audit) - Ex ante kontrola ( prethodna revizija )

Prethodno odobrenje za određene izdatke. Nalozi za plaćanje i prateća dokumentacija, koji su dobijeni i provereni da bi se utvrdilo da li je određena transakcija pravilno odobrena, zakonita i regularna, i da li za nju postoji dovoljno sredstava u budžetu. Takve kontrole mogu da vrše bilo centralni nadležni organ u okviru Ministarstva finansija bilo resorna ministarstva/agencije.

Ex post control (a posteriori audit) - Ex post kontrola ( naknadna revizija )

Vidi pod: Audit - Revizija

Expenditures - Izdaci

Izraz “izdaci” ponekad se neobavezno koristi za gotovinska plaćanja. Međutim, prema strogoj definiciji, izdaci podrazumevaju cenu koštanja stečene robe i usluga, bez obzira na vreme plaćanja. Izdaci za robu i usluge nastaju kada kupci preuzmu obaveze prema prodavcima, odnosno kada se (i) vlasništvo nad dotičnom robom i uslugama prenese sa prodavca na novog vlasnika; ili (ii) kada se isporuka robe i usluga izvrši na zadovoljstvo potrošača.

Expenses - Rashodi

U GFS-u iz 2000. godine, izrazom “rashodi” definiše se protok sredstava po osnovu transakcije, zbog kojeg se neto vrednost smanjuje tokom računovodstvenog perioda. Transakcije vezane za rashode uključuju naknade zaposlenima, transakcije vezane za robu i usluge, trošenje osnovnih sredstava, rashode na ime nekretnina (kamate i zakupnine), socijalna davanja, subvencije, dodeljivanja i razne druge transakcije, kao što su prenosi u korist neprofitnih organizacija i nadoknade štete ili naknade za pretrpljene povrede. Sticanje nefinansijskih sredstava i finansijske transakcije ne smatra se transakcijama vezanim za rashode.

External audit - Eksterna revizija

Revizija koju sprovodi nezavisni organ koji se nalazi izvan organizacije u kojoj se vrši revizija, a koja ima za cilj davanje mišljenja i podnošenje izveštaja o računima i finansijskim izveštajima dotične organizacije, o zakonitosti i ispravnosti njenog poslovanja, o njenim postupcima finansijskog upravljanja i njenoj finansijskoj uspešnosti. Organizacije koje su zadužene da vrše eksternu reviziju aktivnosti vlade svoje izveštaje najčešće podnose direktno parlamentu, i one su obično poznate pod nazivom: Vrhovne revizorske institucije.

Extra-budgetary funds/accounts (EBF) - Vanbudžetska sredstva / računi

Ovaj izraz se obično odnosi na aktivnosti vlade koje nisu obuhvaćene predlogom godišnjeg budžeta. Pored toga, vanbužetska sredstva mogu potpadati pod sisteme upravljanja gotovinom, sisteme kontrole i izveštavanja koji su drugačiji od sistema koji se odnose na budžet. U upotrebi je širok dijapazon vanbudžetskih aranžmana, uključujući fondove (kao što je fond socijalnog osiguranja), koji se osnivaju u skladu sa posebnim zakonima, zatim robni fondovi, koji koriste priliv od pomoći u robi, kao i namensko izdvajanje određenih prihoda. Vidi takođe pod: Off-budget e x penditures – Izdaci mimo budžeta.

Financial control - Finansijska kontrola

Aspekti interne kontrole (kontrole upravljanja), koji se odnose na finansijska pitanja i rezultate rada. Vidi takođe pod: Internal (management) control – Interna kontrola (kontrola upravljanja).

Financial management - Finansijsko upravljanje

Pravni i administrativni sistemi i procedure, koji su uspostavljeni da bi ministarstvima i državnim agencijama omogućili da sprovode svoje aktivnosti i da bi time obezbedili pravilno korišćenje državnih sredstava na način koji je u skladu sa utvrđenim standardima ispravnosti, regularnosti, efikasnosti i delotvornosti. Finansijsko upravljanje obuhvata povećanje prihoda, upravljanje javnim rashodima i kontrolu nad njima, finansijsko računovodstvo i izveštavanje, upravljanje gotovinom, i, u nekim slučajevima, upravljanje sredstvima.

Financial reporting - Finansijsko izveštavanje

Saopštavanje finansijskih informacija od strane jednog entiteta (na primer, vlade, resornog ministarstva) zainteresovanim stranama (na primer, parlamentu, Ministarstvu finansija). Obuhvata sve izveštaje koji sadrže finansijske informacije koji se zasnivaju na podacima koji se obično mogu naći u sistemu finansijskog računovodstva i izveštavanja.

Financial statements - Finansijski izveštaji

Računovodstveni izveštaji koje sastavlja entitet koji podnosi izveštaj da bi saopštio informacije o svojoj finansijskoj uspešnosti i finansijskom položaju. Računovodstveni sistem koji se zasniva na načelu uzročnosti obično podrazumeva sastavljanje izveštaja o finansijskom položaju ili bilansa stanja, u kojem su prikazana ukupna sredstva, ukupne obaveze i neto vrednost, izveštaja o finansijskoj uspešnosti ili bilansa uspeha, u kojem su prikazani prihodi i rashodi za određeni period, kao i izveštaja o promenama neto vrednosti, u kojem su objašnjena kretanja u početnom i zaključnom bilansu. Ovi izveštaji koji su zasnovani na načelu uzročnosti dopunjeni su izveštajem o tokovima gotovine, koji obuhvataju napomene i dinamiku koje je neophodno navesti da bi se pojasnile ili podrobnije objasnile pozicije u izveštajima. Slično tome, analitički okvir u GSF-u iz 2000. godine obuhvata sledeće tabele: tabela aktivnosti vlade, koja sadrži rezime transakcija koje je centralna vlada imala u određenom računovodstvenom periodu, izveštaj o ostalim ekonomskim tokovima, u kojem je dat tabelarni prikaz ostalih uticaja osim transakcija na finansijski položaj vlade, kao i na bilans stanja, izveštaj o izvorima sredstava i korišćenju gotovine.

Fiscal year – Fiskalna godina

Redovni godišnji budžet i računovodstveni period za koji se obezbeđuju rezervisanja na ime prihoda i rashoda, i za koji se podnose izveštaji, isključujući svaki dopunski period tokom kojeg poslovne knjige mogu ostati otvorene i nakon početka naredne fiskalne godine.

Float – Nerealizovani čekovi

Izdati čekovi koji još nisu plaćeni. Vrednost nerealizovanih čekova ispoljava se u razlici između ukupnog broja čekova koje je Trezor emitovao i ukupnog broja plaćenih čekova, prema prikazu u knjigama koje se odnose na bankovni račun Trezora. Ako vrednost nerealizovanih čekova može da se utvrdi, ona se prikazuje kao korekcija ukupnih izdataka. Ovaj izraz je još poznat pod nazivom “prelazne stavke”. Izraz “nerealizovani čekovi” ponekad se koristi u značenju obaveza koje ne dospevaju odmah za plaćanje (na primer, fakture koje su evidentirane pre krajnjeg roka u kojem se mogu platiti, bez dodatnih troškova ili penala).

Floating debt – Nekonsolidovani dug

Iznos obaveza koje nisu ugovorne obaveze sa utvrđenim rokom, koje je vlada preuzela za robu i usluge koje je primila, ali koje još nisu izmirene, odnosno nagomilani, zaostali, neplaćeni računi. (U nekim zemljama, ovaj izraz se odnosi na nekonsolidovani segment neizmirenog kratkoročnog duga vlade).

Forward commitments (multi-year commitments) – Obaveze na duži rok ( višegodišnje obaveze )

Obaveze koje obuhvataju period duži od jedne godine (na primer, ugovori za infrastrukturne projekte). Neophodno je delotvorno praćenje takvih obaveza da bi se obezbedilo kvalitetno planiranje budžeta i kontrola rashoda. Određeni broj zemalja ima sistem davanja odobrenja za ovakve obaveze na duži rok koje se finansiraju iz budžeta.

General ledger system - Sistem glavne knjige

Osnovni sistem(i) izvršenja budžeta, računovodstva i finansijskog izveštavanja. Zahvaljujući ovom sistemu (sistemima), čuvaju se podaci o odobrenim i dodatnim aproprijacijama, budžetskim virmanizacijama, puštanju sredstava (dodeli/raspoređivanju sredstava, nalozima za aproprijacije, planovima vezanim za gotovinu, itd), obavezama, naraslim rashodima i plaćanjima u odnosu na alokacije iz budžeta i puštena sredstva. U okviru sistema glavne knjige čuvaju se knjige računa i takođe se registruju podaci o prihodima, dugovanjima i ostalim obavezama, finansijskim sredstvima (i fizičkim sredstvima, koja se u potpunosti obračunavaju po načelu uzročnosti), kao i ostale finansijske transakcije (kao što su transakcije između državnih agencija).

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) - Opšteprihvaćeni računovodstveni principi

Opšteprihvaćeni računovodstveni principi (koji se u Velikoj Britaniji nazivaju “prakse”) predstavljaju računovodstvene koncepte ili principe koji su rezultat konsenzusa stručnjaka i organa nadležnih za računovodstvenu struku. U izvesnom broju zemalja, te računovodstvene koncepte i principe propisuje vlada, nakon konsultacija sa stručnjacima i privatnim udruženjima računovođa. U nekim zemljama članicama Evropske unije (na primer, u Francuskoj), “opštim računovodstvenim planom” definiše se glavna struktura kontnog okvira i sa njim povezanih računovodstvenih principa.

Imprest fund - Fond u kojem se gotovina kontroliše na osnovu potvrda/računa za davanje gotovine

Fond sa utvrđenim iznosom gotovine ili fond u blagajni u vidu valute, državnih čekova ili bankovnih računa, koji je poveren ovlašćenom blagajniku u obliku akontacije da ga isplati kao “sredstva koja se drže izvan Trezora” i koji ide na teret određene aproprijacije. Taj fond može biti obnovljive prirode, kada se puni do utvrđenog iznosa koji je potrošen ili iskorišćen, ili može biti statične prirode.

Internal audit - Interna revizija

Revizija koju vrši određeno odeljenje ili služba u okviru ministarstva ili neke druge državne organizacije, kojoj je njeno rukovodstvo poverilo da vrši provere i procenjuje sisteme i procedure organizacije kako bi se svela na minimum mogućnost da dođe do grešaka, prevare i neefikasne prakse. Služba interne revizije, u funkcionalnom smislu, mora da uživa nezavisnost unutar organizacije u kojoj vrši reviziju i da direktno podnosi izveštaje rukovodstvu organizacije.

Internal (management) control – Interna kontrola (kontrola upravljanja)

Definiše se kao “organizacija, politike i procedure, koje se primenjuju da bi se kroz programe vlade lakše ostvarili planirani rezultati i da bi sredstva koja se koriste za realizaciju tih programa bila u skladu sa iznetim kratkotočnim i dugoročnim ciljevima njihovih organizacija.”

Medium-term budget frame work (MTBF) – Srednjoročni budžetski okvir

Okvir koji obuhvata srednjoročne projekcije državnih rashoda i prihoda (obično za period od tri do pet godina). Moguć je različiti stepen iscrpnosti projekcija rashoda, u zavisnosti od situacije koja vlada u određenoj zemlji. Neke zemlje su uspostavile disciplinovan postupak planiranja budžeta za više godina. U tim zemljama, procene koje se odnose na više godina usmerene su na postojeće politike i one postaju osnova na kojoj se vode pregovori oko budžeta u godinama nakon usvajanja budžeta. U drugim zemljama, na osnovu tih procena obezbeđuju se samo osnovni podaci koji se koriste prilikom planiranja budžeta. U opštem smislu, procene koje se odnose na više godina produžavaju se za jednu godinu unapred, tako da se sledeća godina dodaje na kraju perioda.

Management information systems (MIS) - Upravljačko - informacioni sistemi

Izvori podataka i dokumentacija koja se čuva u ministarstvima ili u agencijama koje su određene kao zajednički centar za prikupljanje informacija da bi se rukovodiocima pomoglo da izvršavaju svoje dužnosti. Informacioni sistemi finansijskog upravljanja, kao podsistem upravljačko-informacionog sistema se, u širem smislu, smatraju neophodnim za većinu ministarstava i agencija da bi im omogućili da kvalitetnije upravljaju svojim resursima. Neki sistemi takođe mogu da budu korisni prilikom procenjivanja rezultata programa, planiranja obima posla i praćenja napretka u ostvarivanju ciljeva. Upravljačko-informacioni sistemi čine glavni element kontrola upravljanja.

Materiality and significance - Značajnost i važnost

Podrazumeva značajnost nekog pitanja u odnosu na paket finansijskih informacija ili informacija o rezultatima rada. Ukoliko je neko pitanje značajno za taj paket informacija, onda će ono verovatno biti značajno i samim korisnicima tih informacija. U opštem smislu, neko pitanje se može smatrati značajnim ukoliko je verovatno da bi njegovo poznavanje imalo uticaja na korisnike finansijskih izveštaja ili na izveštaj o reviziji rezultata rada. Značajnost se obično posmatra u smislu vrednosti, ali priroda ili karakteristike koje su svojstvene određenoj poziciji ili grupi pozicija takođe mogu biti od značaja - na primer, ukoliko se, na osnovu zakona ili nekog drugog propisa, zahteva odvojeno razmatranje, bez obzira na to koji je iznos u pitanju. Pored značajnosti u smislu vrednosti i karakteristika, neko pitanje može biti značajno i po kontekstu u kojem se pojavilo, na primer, razmatranje neke pozicije u odnosu na ukupan uvid koji je stečen na osnovu izveštaja čiji je ta pozicija sastavni deo, zatim razmatranje povezanih uslova i odgovarajućih iznosa iz prethodnih godina. Dokazi na osnovu revizije za revizora imaju veoma važnu ulogu kod opredeljivanja za pitanja i oblasti koje će biti predmet revizije, kao i u vezi sa prirodom, vremenom i obimom provera i postupaka koji će se izvršiti u okviru revizije.

Off-budget transaction (activity) - Transakcija ( aktivnost ) mimo budžeta

Izraz “mimo budžeta” često se koristi u drugačijem značenju od izraza “vanbudžetski”. Transakcija “mimo budžeta”je transakcija koju obavlja korisnik budžetskih sredstava ili resorno ministarstvo, čije transakcije treba da se obavljaju u okviru budžeta (na primer, preko “posebnog fonda”, koji je osnovan za aproprijaciju prihoda koje je ministarstvo ostvarilo, a koji se ne uplaćuju dalje Trezoru ili Ministarstvu finansija, i koji se koriste za isplatu stimulacija na plate zaposlenih ili za neke druge potrebe). Iz vanbudžetskog fonda (koji se obično osniva u skladu sa zakonom i izvršava u skladu sa određenim pravilima) obavljaju se transakcije koje se, po definiciji, vrše izvan budžeta. Vidi takođe pod: E x tra-budgetar y funds/accounts - Vanbudžetska sredstva/računi.

Operating activities - Poslovne aktivnosti

Aktivnosti koje se odnose na snabdevanje robom i pružanje usluga.

Operating statement - Bilans uspeha

Finansijski izveštaj u kojem je prikazana celokupna vrednost sredstava koje je ministarstvo/agencija potrošilo u toku fiskalne godine ili u toku nekog drugog finansijskog perioda za ostvarivanje svojih ciljeva, zatim obim celokupne naplate troškova (na primer, kroz takse koje se naplaćuju korisnicima), svi ostali prihodi iz poslovanja koji su ostvareni iz nezavisnih izvora, kao i prihodi od vlade. To je zapravo izveštaj o prihodima i rashodima.

Organic budget law (OBL) - Organski zakon o budžetu

Zakon kojim su utvrđeni vremenski raspored i procedure za sastavljanje, odobravanje, izvršenje i računovodstveno obuhvatanje budžeta, kao i za podnošenje završnih računa na odobravanje. U nekim zemljama, organski zakon o budžetu ima primat u odnosu na finansijske zakone, na primer, u odnosu na zakone o računovodstvu, Trezoru, regulisanju dužničkih odnosa, internoj kontroli, finansiranju lokalnih organa vlasti, itd. Tim zakonom predviđene su nadležnosti i obaveze vezane za sastavljanje, upravljanje i izvršenje godišnjeg budžeta. Takođe se koristi naziv “zakon o budžetskom sistemu”.

Outcomes - Ishodi

Ekonomske i društvene promene do kojih je došlo zbog neke mere politike, programa ili aktivnosti. Ishodi nisu isto što i rezultati, koji su rezultat neposrednih efekata nekog programa ili aktivnosti. Na primer, ishod akcije u kojoj policija nasumice vrši alko-test može da bude smanjenje broja slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola, dok bi jedan od rezultata te akcije mogao da bude broj vozača koji su kažnjeni zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Obično postoje dve vrste ishoda nekog programa: (i) krajnji ishod koji odražava željeni cilj ili kranje rezultate koji žele da se postignu kroz određeni program ili aktivnost; (ii) srednji ishodi, za koje se očekuje da će dovesti do ispunjenja željenih ciljeva, ali koji, sami po sebi, nisu ciljevi. Vidi takođe pod odrednicama: Outputs – Rezultati, Performance indicators – Pokazatelji uspešnosti i Performance measurement - Merenje rezultata rada.

Outlay – Rashod

Odnosi se na državne rashode.

Outputs – Rezultati

Proizvodi i usluge koji se direktno proizvode odnosno pružaju kroz neki program ili aktivnost. Rezultati su važni, na primer, kod postavljanja ciljeva koje zaposleni treba da ispune, kao i kod merenja rezultata rada, ali oni, sami po sebi, ne ukazuju na to u kojem stepenu je ostvaren napredak ka ispunjenju krajnjeg cilja nekog programa. U zavisnosti od njihove prirode, rezultati se mogu lakše ili teže izmeriti. Na primer, lakše je utvrditi broj bolničkih pacijenata, nego kvalitet saveta u vezi sa nekim pitanjem koje se odnosi na politiku, a koje je neki zvaničnik iz oblasti zdravstva postavio nadležnom ministru.

Output budgeting – Planiranje budžeta prema rezultatima

Budžetski sistem kojim se aproprijacije povezuju sa konkretnim rezultatima. U najčistijem obliku ovakvog načina planiranja budžeta, aproprijacije se utvrđuju po načelu uzročnosti, umesto na osnovu gotovine, kao što je to uobičajeno, a od rukovodilaca se zahteva da se angažuju na ostvarivanju rezultata kroz “ugovore” koje su sklopili sa ministrima. Donedavno se takav budžetski sistem primenjivao u samo jednoj zemlji članici OECD-a (na Novom Zelandu), mada su neke zemlje, kao što je Velika Britanija, sve bliže usvajanju primene sistema planiranja budžeta po načelu uzročnosti, koji bi predstavljao skup sličnih odlika. Vidi takođe pod: Accrual budgeting – Planiranje budžeta po načelu uzročnosti.

Outturn – Promet

Stvarni prihodi i rashodi.

Payment order - Nalog za plaćanje

Odobrenje za plaćanje po osnovu nekog računa ili fakture, koje daju zvaničnici resornog ministarstva, ostali korisnici budžetskih sredstava ili Ministarstvo finansija.

Pension funds (funded type) – Penzioni fondovi ( finansirani )

Organizacije koje su osnovane radi isplate penzija određenim grupama zaposlenih. One imaju sopstvena sredstva i obaveze i sami učestvuju u finansijskim transakcijama na tržištu. Takvi penzioni fondovi uključeni su u finansijski sektor.

Performance budgeting – Planiranje budžeta prema učinku

Planiranje budžeta prema učinku sastoji se u klasifikovanju transakcija vlade po funkcijama i programima vezanim za ciljeve politike vlade, utvrđivanje pokazatelja uspešnosti za svaki program ili aktivnost pojedinačno, i merenje vrednosti troškova tih aktivnosti i ostvarenih rezultata. Izrazi “planiranje budžeta prema učinku” i “planiranje budžeta prema programima” često se koriste jedan umesto drugog, s tim što planiranje budžeta prema programima takođe može da se definiše kao jedan oblik planiranja budžeta prema učinku, u kojem se veći akcenat stavlja na klasifikovanje programa prema ciljevima politike vlade i prema potrebama za efikasnim raspoređivanjem sredstava. Teško je realizovati kompletan sistem planiranja budžeta prema učinku, u velikoj meri zbog velikih potreba za informacijama i zbog složenih sistema upravljanja koji su za takav sistem neophodni. Vidi takođe pod: Planning programming budgeting s y stem (PPBS) - Sistem za planiranje, izradu programa i sastavljanje budžeta.

Performance indicators – Pokazatelji učinka

Učinak može da se prati i procenjuje putem određenih mera ili pokazatelja. Te mere odgovaraju neposrednoj evidenciji o uloženim sredstvima, rezultatima i ishodima (na primer, broj policijskih patrola koje su izvršene tokom određenog perioda predstavlja meru ostvarenih rezultata). Pokazatelji se koriste kao posredno sredstvo onda kada je teško ili skupo doći do neposrednih mera vrednosti (na primer, cena droge na “ulici” je pokazatelj ishoda programa za borbu protiv droge). Međutim, u praksi, izrazi “mere” i “pokazatelji” se često koriste jedan umesto drugog. Vidi takođe pod: Merenje učinka.

Merenje učinka

Procena efikasnosti i delotvornosti nekog programa ili aktivnosti organizacije merenjem odgovarajućih uloženih sredstava, postupaka, rezultata i ishoda. U tu svrhu mogu da se koriste izrazi “mere učinka” ili “pokazatelji učinka”.

Planning programming budgeting s y stem (PPBS) - Sistem za planiranje, izradu programa i sastavljanje budžeta

Postupak sistematskog planiranja budžeta prema programima. Ovaj sistem napravljen je u SAD-u 1965. godine, a kasnije i u mnogim drugim zemljama. Taj postupak se, u suštini, sastoji od tri faze: (1) U fazi planiranja, vrši se analiza sistema da bi se utvrdili ciljevi programa i utvrdila odgovarajuća rešenja. 2) U fazi izrade programa, sredstva se proveravaju i upoređuju sa rešenjima koja su utvrđena u fazi planiranja. Nizovi aktivnosti grupišu se u višegodišnje programe, koji se zatim ocenjuju i upoređuju. Vrši se analiza isplativosti, kao i analiza ekonomičnosti, radi upoređivanja različitih programa i aktivnosti kako bi se došlo do najboljeg načina za ostvarivanje zacrtanog cilja. 3) U fazi sastavljanja budžeta, ovi programi se pretočavaju u godišnji budžet. Nakon višegodišnjih napora i obeshrabrujućih rezultata, zemlje koje su eksperimentisale sa ovim sistemom odustale su od njega, iako se neki njegovi elementi još uvek mogu naći (na primer, sistemi planiranja budžeta prema učinku). Vidi takođe pod: Planiranje budžeta prema učinku.

Programme - Program

Grupa aktivnosti koje imaju za cilj da doprinesu stvaranju grupe ciljeva vlade koji se mogu utvrditi (na primer, razvoj useva). Program treba da ima uočljivu ciljnu populaciju, utvrđeni budžet, kadrove i ostale neophodne resurse, kao i jasno definisane ciljeve i rezultate.

Programme classification - Klasifikacija programa

Klasifikovanje budžeta i rashoda jedne države prema ukupnoj programskoj strukturi aktivnosti vlade. Klasifikacija programa predstavlja primarnu klasifikaciju za potrebe sastavljanja i izvršenja budžeta u zemljama koje primenjuju sistem planiranja budžeta prema programima. Međutim, ona se obično koristi zajedno sa drugim vrstama klasifikacije (organizacionom, ekonomskom), a u nekim sistemima, obično je predviđena analiza i izveštavanje po internim funkcionalnim kategorijama.

Project – Projekat

Jedna, nerazdeljiva aktivnost, sa utvrđenim rokom, budžetom koji je za nju namenjen i jasno definisanim ciljevima i rezultatima.

Public expenditure management – Upravljanje javnim rashodima

Ovaj izraz se može raščlaniti na više delova. Pod javnim rashodima obično se podrazumevaju rashodi vlade u opštem smislu, rashodi centralne vlade preko državnog budžeta i drugih budžetskih instrumenata i rashodi lokalnih organa vlasti. Pod pojmom javnih rashoda u ovoj knjizi ne podrazumevaju se aktivnosti javnih preduzeća, koja su, u suštini, komercijalna preduzeća, kao ni finansijske institucije u državnom vlasništvu. Upravljanje javnim rashodima obuhvata sastavljanje budžeta, upravljanje budžetom i izvršenje budžeta. Izvršenje budžeta uključuje ex ante kontrolu, ex post kontrolu, internu i eksternu reviziju i ocenu, uz podnošenje različitih vrsta izveštaja u svakoj fazi.

Public investment programme (PIP) – Program javnih investicija

Investicioni program koji se postepeno sprovodi i koji obično obuhvata period od tri do pet godina. Taj program se obično priprema u zemljama u tranziciji i zemljama u razvoju i finansira se iz sredstava zajma ili iz dodeljivanja od strane multinacionalnih organizacija, kao što je Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i kroz bilateralnu pomoć donatora. Program javnih investicija treba posmatrati kao sastavni deo srednjoročnog budžetskog okvira u zemlji korisniku, ili treba makar da bude u skladu sa srednjoročnim fiskalnim projekcijama te zemlje. Ovaj program koji finansiraju međunarodne finansijske institucije često uključuje i značajan deo tekućih rashoda. Vidi takođe pod: Medium-term budget frame w ork – Srednjoročni budžetski okvir.

Reconciliation - Usaglašavanje

To je obično postupak proveravanja naloga za plaćanje koje je dala neka državna agencija u odnosu na plaćanja koja su stvarno izvršena, prema izveštaja o stanju na računu u banci. Usaglašavanje takođe može da se primeni na proces rashoda, kao što su preuzete obaveze i izdati nalozi za plaćanje.

Reliability – Pouzdanost

Koristi se u smislu kvaliteta finansijskih informacija, kada se možemo osloniti na to da te informacije verno, nepristrasno i bez greške prikazuju transakciju ili događaje za koje se tvrdi da ih te informacije prikazuju ili za koje bi se realno moglo očekivati da ih prikazuju.

Risk analysis/assessment – Analiza / procena rizika

Sistematski postupak procenjivanja i integrisanja procena koje se odnose na eventualne nepovoljne uslove i/ili događaje, koji služi kao osnova za primenu odgovarajućeg budžetskog postupka u vezi sa tim uslovima ili događajima. Primeri za to su opasnost od rata, propasti banaka, poplava i ostalih elementarnih nepogoda, epidemija zaraznih bolesti, itd. Vidi takođe pod: Contingent liability – Potencijalna obaveza.

Special accounts – Posebni računi

Računi na kojima se evidentiraju transakcije “izuzetne” prirode, koje se vrše izvan redovnih postupaka vezanih za odobravanje i evidentiranje rashoda. Primeri za takve aranžmane su “privremeni računi” (kao što su avansi), ili transakcije sa sumnjivim odobrenjem, ili računi vanbudžetskih sredstava ili računi “ispod crte”.

Special funds – Posebni fondovi

Ovaj pojam se obično odnosi na vanbudžetske fondove, mada se ponekad odnosi i na fondove koji se finansiraju iz namenskih prihoda ili iz taksi koje se naplaćuju korisnicima i uplaćuju u državni budžet.

Spending unit – Korisnik budžetskih sredstava

Svaki entitet vlade koji je odgovoran za sopstvene budžetske poslove. U mnogim zemljama, ovi korisnici određuju se na više nivoa unutar hijerarhije (budžetski korisnik prvog nivoa, budžetski korisnik drugog nivoa, itd), gde prvi nivo odgovara ministarstvu ili nekoj drugoj organizaciji na čijem čelu se nalazi osoba koja uživa rang ministra. Pored ministarstava, u takve korisnike mogu da spadaju podređene i autonomne agencije, vanbudžetski fondovi ili administrativne jedinice unutar entiteta koji (u izuzetnim slučajevima) imaju neposredan kontakt sa Ministarstvom finansija po pitanju budžeta.

Standing appropriations – Stalne aproprijacije

Novac za koji je aproprijacija izvršena na osnovu određenog akta parlamenta za određenu svrhu (na primer, za plaćanje socijalnih davanja). Stalne aproprijacije mogu ili ne moraju da budu u vidu određenog novčanog iznosa ili mogu da se odnose na određeni vremenski period. Međutim, parlament za njih ne mora da daje godišnje odobrenje za trošenje sredstava, pošto njihov rok ne ističe na kraju svake fiskalne godine. Takođe se nazivaju “trajne aproprijacije”.

Strategic plan – Strateški plan

Plan kojim se utvrđuju zadaci organizacije, njeni dugoročni i kratkoročni ciljevi, aktivnosti i rezultati za koje se očekuje da će se ostvariti u određenom vremenskom roku, koji obično obuhvata period od pet do deset godina. Strateško planiranje je proces na osnovu kojeg se takvi planovi razrađuju. Savet ministara ili vlada može vršiti strateško planiranje da bi utvrdila ciljeve i prioritete vlade, ali, u opštem smislu, neće napraviti “strateški plan” (u smislu dokumenta), za razliku od ministarstva ili agencije. Takvi planovi se ponekad nazivaju i “planovi poslovanja”. Ovakvi dokumenti se često koriste kao glavno opravdanje za podnošenje zahteva od strane neke organizacije za sredstva iz budžeta.

Subsidiarity – Subsidijarnost

U skladu sa principom subsidijarnosti potrebno je da se odluke donose na najnižem mogućem nivou vlade. Taj princip podrazumeva da centralna vlada ne treba da preduzima mere, osim u slučaju kada bi takav postupak bio delotvorniji nego da se mere preduzimaju na nivou regionalnih ili lokalnih organa vlasti. Ovaj izraz se u Evropskoj uniji obično koristi za definisanje oblasti u kojima zemlje članice imaju pravo da deluju nezavisno, odnosno, oblasti na koje se ne primenjuje ac q uis communautaire, tj. zakoni i propisi Evropske unije (na primer, rok za sastavljanje godišnjeg budžeta i njegovo podnošenje parlamentu spada u pitanje gde se primenjuje princip subsidijarnosti).

Subsidy – Subvencija

GFS i SNA daju usku definiciju pojma “subvencija”, koji se definiše kao jednosmerni prenos sredstava od strane vlade preduzećima, bilo po osnovu njihovog nivoa proizvodnih aktivnosti bilo po osnovu količina ili vrednosti robe i usluga koje ta preduzeća proizvode odnosno pružaju. U širem smislu, pojam “subvencije” takođe se često koristi u smislu plaćanja ili poreskih kredita odobrenih pojedincima po osnovu njihovog materijalnog položaja, a u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonima ili propisima (na primer, ako se radi o nezaposlenim ili hendikepiranim licima).

Supreme audit institution (SAI) – Vrhovna revizorska institucija

Državna organizacija, koja je obično nezavisna od vlade, koja je za svoj rad odgovorna parlamentu i koja je zadužena za reviziju finansijskog poslovanja vlade. Vrhovna revizorska institucija može da vrši različite vrste revizije: finansijsku reviziju, reviziju ispravnosti i usklađenosti sa zakonima i propisima i reviziju rezultata rada. Vidi takođe pod: Audit – Revizija.

Suspense account – Privremeni račun

Vrsta privremenog računa koji se koristi za evidentiranje stanja ili ispravljanje grešaka u iznosima koji još nisu “uknjiženi” na određene pozicije u kontima. Takve transakcije obično obuhvataju plaćanje avansa koji se mogu korigovati sve dok ne bude poznat konačni iznos koji će se knjižiti na teret određene aktivnosti.

Tangible/intangible assets - Materijalna/nematerijalna sredstva

Ova sredstva mogu da se grupišu u nekoliko kategorija. Osnovna materijalna sredstva su stanovi, ostale zgrade i objekti, mašine i oprema, kao i obrađena zemlja. Osnovna nematerijalna sredstva obuhvataju prava na korišćenje ruda, kompjuterske softvere i umetnička dela. Neproizvedena materijalna sredstva su sredstva koja nastaju u prirodi i nad kojima se može ostvarivati pravo vlasništva (na primer, zemljište na kojem su sagrađeni stanovi). Neproizvedena nematerijalna sredstva obuhvataju primere kao što je odobravanje prava na patent.

Transaction – transakcija

U SNA i GFS-u iz 2000. godine, transakcija se definiše kao “interakcija između dve institucionalne jedinice, po osnovu međusobnog dogovora ili /kao/ postupak u okviru jedinice sa kojim je, u analitičkom smislu, korisno da se postupa kao da se radi o transakciji.” Transakcija se može vršiti u gotovini ili u robi. Vidi takođe pod: Transfer – Prenos.

Transfer – Prenos

Transakcija u kojoj pojedinac ili jedna institucionalna jedinica snabdeva nekom robom, uslugom ili nekim sredstvom drugog pojedinca ili institucionalnu jedinicu, a taj drugi pojedinac ili institucionalna jedinica njemu ne uzvraća nikakvu robu, uslugu ili sredstvo. Prenosi se mogu vršiti u gotovini ili u robi.

User charges - Takse koje se naplaćuju korisnicima

Plaćanja koja korisnik direktno vrši za robu ili usluge koje entiteti iz javnog sektora obezbeđuju odnosno pružaju privatnom sektoru (bilo da se radi o delimičnoj ili potpunoj naplati troškova), kao i interno utvrđivanje cena robe i usluga (na primer, takse koje se naplaćuju korisnicima između dve državne agencije). U mnogim zemljama, Ministar finansija donosi pravila kojima se reguliše obim i primena taksi koje se naplaćuju korisnicima, kao i metodologija za njihovo obračunavanje.

Verification (certification) - Verifikacija (sertifikacija)

Po prijemu fakture za primljenu robu ili usluge, odgovarajuće resorno ministarstvo/agencija mora da potvrdi da je ta faktura ispravna i da je roba zaista isporučena ili da su usluge zaista pružene. Tek tada javni stektor preuzima obavezu za tu fakturu. U smislu računovodstva koje se zasniva na načelu uzročnosti, rashod se priznaje čak iako faktura još nije plaćena.

Virement – Budžetska virmanizacija

Postupak prenosa rezervisanja na ime rashoda sa jedne pozicije na drugu tokom budžetske godine. Da bi se sprečila zloupotreba sredstava, korisnici budžetskih sredstava obično moraju da prođu kroz ustaljenu administrativnu proceduru da bi dobili dozvolu za izvrše takav prenos.

Warrant – Nalog za aproprijaciju

Puštanje godišnje aproprijacije u celini, a mnogo češće delimično, jednom u tri meseca ili jednom u mesec dana, što resornom ministarstvu ili korisniku budžetskih sredstava omogućava da preuzme obaveze. Vidi pod: Apportionment - Raspoređivanje sredstava .

Zero-based budgeting (ZBB) – Sistem planiranja budžeta od nule

Sistem planiranja budžeta prema programima, za koji je postojao pokušaj da se napravi u SAD-u krajem 1990-ih godina. U bukvalnom smislu, sistem planiranja budžeta od nule podrazumeva da se svake godine vrši procena svih programa i da se budžet planira od nule. Međutim, u praksi se nije daleko doguralo sa ovim sistemom. Od agencija se tražilo da rangiraju programe u okviru unapred utvrđenih finansijskih ograničenja. Glavne karakteristike tog sistema bile su sledeće: (i) formulisanje ciljeva za svaku agenciju; (ii) utvrđivanje alternativnih pristupa ostvarivanju ciljeva agencija; (iii) utvrđivanje alternativnih nivoa finansiranja, uključujući utvrđivanje “najnižeg” nivoa koji je obično bio ispod nivoa tekućih sredstava finansiranja; (iv) izrada “paketa odluka”, uključujući pripremanje podataka o budžetu i rezultatima rada; i (v) međusobno rangiranje tih paketa odluka. Ipak, za sistem planiranja budžeta od nule bilo je potrebno jako mnogo vremena i ispostavilo se da je on bio kratkog daha. Međutim, druge zemlje (na primer, program “Preispitivanja osnovnih rashoda” u Velikoj Britaniji) pokušale su da primene sličan pristup. Vidi takođe pod: Planiranje budžeta prema učinku.

International Federation od Accountants - Međunarodno udruženje računovođa

Goverment finance Statistics – MMF: Statistički podaci koji se odnose na finansiranje od strane države

European System of Accounts – MMF: Evropski sistem računa

System of National Accounts – MMF: Sistem nacionalnih računa