Osnovni rečnik pojmova

1) Zakon o budžetu
jeste zakon kojim Narodna skupština Republike Srbije za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije Republike;

2) Odluka o budžetu
jeste akt kojim skupština autonomne pokrajine, odnosno skupština opštine, grada ili grada Beograda, za svaku godinu odobrava rashode i druge izdatke, prihode i druga primanja, zaduživanje i druge finansijske transakcije lokalne vlasti;

3) Dopunski budžet
jeste republički zakon, odnosno odluka lokalne skupštine o izmeni i dopuni budžeta;

4) Finansijski plan
je akt direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji sadrži procenu obima primanja i izdataka (uključujući primanja i izdatke iz sopstvenih prihoda) korisnika u bruto iznosu za budžetsku godinu;

5) Srednjoročni finansijski plan
jeste finansijski plan za budžetsku godinu i sledeće dve fiskalne godine;

6) Direktni korisnici budžetskih sredstava
su organi i organizacije Republike, odnosno lokalnih vlasti;

7) Indirektni korisnici budžetskih sredstava
su pravosudni organi, mesne zajednice, javna preduzeća, direkcije i fondovi osnovani od strane lokalnih vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, ustanove osnovane od strane Republike, odnosno lokalne vlasti, nad kojima osnivač, preko direktnih korisnika budžetskih sredstava, vrši zakonom utvrđena prava u pogledu upravljanja i finansiranja, kao i budžetski fondovi;

8) Aproprijacija
je od strane Narodne skupštine, odnosno lokalne skupštine, zakonom o budžetu Republike, odnosno odlukom o budžetu lokalne vlasti, dato ovlašćenje Vladi Republike Srbije, odnosno nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti, za trošenje javnih sredstava do određenog iznosa i za određene namene za budžetsku godinu, odnosno iznos sredstava utvrđen u finansijskom planu organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za određene namene; stalna aproprijacija je aproprijacija u budžetu kojom se obavezno utvrđuju sredstva na ime otplate duga i datih garancija;

9) Zaduživanje
predstavlja ugovaranje kredita ili emitovanje državnih hartija od vrednosti, u skladu sa posebnim zakonom;

10) Zaduživanje zbog tekuće likvidnosti
predstavlja ugovaranje kratkoročnih kredita, odnosno emitovanje kratkoročnih državnih hartija od vrednosti za finansiranje privremene nelikvidnosti budžeta, nastale usled neuravnoteženih kretanja u primanjima i izdacima tokom izvršenja budžeta;

11) Preuzimanje obaveza
predstavlja angažovanje sredstava po osnovu pravnog akta od strane korisnika budžetskih sredstava, za koja se, u momentu angažovanja, očekuje da predstavljaju gotovinski izdatak, neposredno ili u budućnosti;

12) Plaćanja
označavaju sve finansijske transakcije koje imaju za rezultat smanjenje salda na bankovnom računu;

13) Javna sredstva
su sredstva pod kontrolom i na raspolaganju Republike, lokalnih vlasti ili organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

14) Konsolidovani račun trezora Republike
je objedinjeni račun sredstava korisnika sredstava budžeta Republike i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji se otvara Republici, a vodi se u Upravi za trezor;

15) Glavna knjiga trezora
je glavna knjiga dvojnog knjigovodstva, u kojoj se evidentiraju sve promene na računima;

16) Poreski rashodi
su olakšice i oslobođenja u odnosu na uobičajenu poresku strukturu, koja umanjuju iznos naplaćenih prihoda;

17) Memorandum o budžetu
je srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir na osnovu kojeg se donose budžeti i finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

18) Opšti bilans
je sastavni deo Memoranduma o budžetu za budžetsku godinu u okviru kojeg se bilansiraju ukupna primanja i izdaci Republike, lokalnih vlasti i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; opšti bilans na nivou grada je akt izvršnog organa grada u kojem se iskazuju ukupna primanja i izdaci budžeta grada i budžeta gradskih opština u njegovom sastavu;

19) Korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
su organizacije obaveznog socijalnog osiguranja i korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika ili lokalne vlasti);

20) Transferna sredstva
su sredstva koja se iz budžeta Republike, odnosno budžeta lokalne vlasti prenose korisnicima na drugom nivou vlasti i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja;

21) Donacija
je namenski prihod, koji se ostvaruje na osnovu ugovora između davaoca i primaoca donacije;

22) Državna pomoć
je pomoć koja se daje iz budžeta Republike i budžeta lokalne vlasti, kojom se stimuliše rad određenih preduzeća ili proizvodnja određenih proizvoda principom selektivnosti, a koja se uređuje posebnim zakonom;

23) Sistem konsolidovanog računa trezora
je objedinjeni račun sredstava konsolidovanih računa trezora Republike i trezora lokalnih vlasti, preko kojeg se vrše plaćanja između korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, s jedne strane i subjekata koji nisu obuhvaćeni sistemom konsolidovanog računa trezora, s druge strane i obračunavaju međubankarska plaćanja;

24) Konsolidovani račun trezora lokalne vlasti
je objedinjeni račun sredstava pripadajućih korisnika budžeta lokalne vlasti, koji se otvara lokalnim vlastima, a vodi se u Upravi za trezor;

25) Podračun
je evidencioni račun korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji se otvara u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a vodi se u Upravi za trezor;

26) Zakon o završnom računu budžeta Republike
je akt kojim Narodna skupština, za svaku budžetsku godinu, utvrđuje ukupno ostvarena primanja i sopstvene prihode korisnika sredstava budžeta Republike, izdatke budžeta, izdatke iz sopstvenih prihoda korisnika sredstava budžeta Republike i finansijski rezultat budžeta Republike;

27) Odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti
je akt kojim lokalna skupština za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i sopstvene prihode korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, izdatke budžeta, izdatke iz sopstvenih prihoda korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti i finansijski rezultat budžeta lokalne vlasti;

28) Odluka o završnom računu organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
je akt kojim nadležni organ organizacije obaveznog socijalnog osiguranja za svaku budžetsku godinu utvrđuje ukupno ostvarena primanja i izdatke organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, sopstvene prihode i izdatke iz sopstvenih prihoda, kao i finansijski rezultat organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

29) Konsolidovani izveštaj grada
je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta grada i završnih računa budžeta gradskih opština u njegovom sastavu, koji izrađuje organ nadležan za poslove finansija grada i podnosi Upravi za trezor;

30) Konsolidovani izveštaj Republike
je konsolidovani izveštaj završnog računa budžeta Republike, završnih računa organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, konsolidovanog izveštaja Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, završnih računa jedinica teritorijalne autonomije, završnih računa opština i konsolidovanih izveštaja gradova, koji Vlada dostavlja Narodnoj skupštini radi informisanja.