Група за стручно оперативне послове

У Групи за стручно-оперативне послове обављају се следећи послови: стручно-технички и административни послови за потребе рада директора Управе, организовање одржавања састанака по налогу директора и начелника Одсека; интерна ревизија послова из надлежности свих организационих делова Управе за трезор по међународним стандардима интерне ревизије; припремање и подношење на одобравање директору Управе за трезор нацрт повеље интерне ревизије, стратешки план рада и годишњи план рада интерне ревизије; стручно-технички и административни послови на припреми материјала за потребе одржавања састанака у Управи; стручни и административно-технички послови за потребе рада Колегијума Управе и Централе; пословна кореспонденција директора са унутрашњим јединицама Управе и другим органима и организацијама ван Управе, као и са међународним организацијама и страним мисијама и делегацијама; организовање састанака са представницима међународних организација и страних мисија и израда извештаја о одржаним састанцима; пријем поште и материјала упућених директору; дистрибуција поште и материјала за потребе рада директора; подршка у припреми пројеката Европске Уније као и других међународних пројеката; обављање и других послова по налогу директора Управе.