Девизни платни промет

Дана 27. фебруара 2017. године Управа за трезор је започела реализацију пројекта Девизни платни промет, у складу са Одлуком о начину обављања послова између Народне банке Србије и Управе за трезор преко система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, бр. 78/2015).

Миграција девизних рачуна корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства, из Народне банке Србије у Управу за трезор, подразумева пренос салда са девизног рачуна корисника отвореног код Народне банке Србије, на девизни подрачун корисника отворен код Управе за трезор.

Миграција девизних рачуна, са затеченим салдом средстава, корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора из Народне банке Србије у Управу за трезор извршена је 25. фебруара 2017. године.

Корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства плаћања и наплате у девизама обављају преко рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства који се отвара и води у Народној банци Србије, а у складу са законом којим се уређује буџетски систем, законом којим се уређују овлашћења и функције Народне банке Србије и законом којим се уређује девизно пословање, као и прописима донетим на основу тих закона. 

Преко рачуна система консолидованог рачуна трезора за девизна средства, Народна банка Србије прима девизне уплате и врши девизна плаћања на основу девизних налога које јој доставља Управа за трезор.

Испостављање девизних налога врши се on line приступом oдговарајућој web апликацији „Девизни платни промет”, Управе за трезор (у даљем тексту: Систем за девизна плаћања), у складу са Корисничким упутством за рад са web апликацијом „Девизни платни промет”, као и Упутством за рад по пословним процесима преко Система за девизна плаћања.

Продукциона WEB апликација за Девизни платни промет

Продукциони серверски сертификат

Тестна Web апликација за Девизни платни промет

Тестни серверски сертификат

Корисничко упутство за рад са апликацијом

Упутство за рад по пословним процесима - детаљно описан начин уноса девизних налога и документације у Систем за девизна плаћања према пословним процесима директних корисника буџетских средстава Републике Србије

Директни корисници буџетских средстава Републике Србије електронски врше унос девизних налога и пратеће документације, скениране у одговарајућем електронском формату, у Систем за девизна плаћања, које Управа за трезор доставља Народној банци Србије на извршење. 

Презентација пројекта

Ради приступа Систему за девизна плаћања, директни корисници буџетских средстава Републике Србије подносе Управи за трезор писани захтев за издавање овлашћења за унос девизних налога у Систем за девизна плаћања.

Образац - Захтев за отварање корисничких налога

Индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије који су укључени у Систем за извршење буџета Републике Србије (судови и тужилаштва), као и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије који плаћања врше преко својих подрачуна, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање, корисници средстава буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства, девизна плаћања и наплату врше преко надлежне филијале Управе за трезор, код које имају отворен девизни подрачун, достављањем документације која представља основ плаћања и инструкцију за испостављање девизних налога. Надлежна филијала Управе за трезор за наведене кориснике јавних средстава врши електронски унос девизних налога и пратеће документације, у Систем за девизна плаћања, а које Управа за трезор доставља Народној банци Србије на извршење.

ПРОПИСИ

Правилником о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства („Службени гласник РС“, број 13/2017), прописује се начин и поступак обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства који плаћања и наплату у девизама обављају преко девизних подрачуна који се воде код Управе за трезор.

Правилник о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства

Процедура за документарну контролу

ОБАВЕШТЕЊА

Инструкцију за девизну прилив на девизни подрачун отворен у Управи за трезор за одређену валуту корисник буџетских средстава, корисник средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора за девизна средства могу добити у надлежној филијали Управе за трезор код које је отворен девизни подрачун.

Оверу FIF (Financial Identification form) обрасца за одређени девизни подрачун врши надлежна филијала Управе за трезор код које је отворен девизни подрачун.

КОНТАКТ

Контакт за сва питања у вези са начином обављања девизног платног промета преко система за девизна плаћања: deviznakancelarija@trezor.gov.rs

Контакт за сва питања у вези са девизним подрачунима отвореним у Управи за трезор: evidencijakjs@trezor.gov.rs

Контакт за сва питања у вези са приступом систему за девизна плаћања и системским проблемима: depp@trezor.gov.rs и fmis.podrska@trezor.gov.rs 

Informator

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2017

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2017

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2017

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2017

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2017

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2017

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2016

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2016

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2015

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2015

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена OKTOБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2014

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2013

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2013

 

 

АРХИВА