О нама

 

Управа за трезор својим одговорним пословањем, врхунским стручним капацитетима и иновативним решењима обезбеђује стабилну и транспарентну буџетску политику, модеран систем јавних финансија и побољшава ефикасност у располагању новцем пореских обвезника.
Управа за трезор која је саставни део Министарства финансија основана је 01.августа 2005.године и наследила је тадашњу Управу за јавна плаћања и некадашњи Завод за обрачун и плаћања.


Управа за трезор задужена је за:
 
• управљање готовинским средствима Републике;
• контролу расхода, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава;
• буџетско рачуноводство и извештавање;
• успостављање финансијског информационог система који обухвата директне и индиректне кориснике буџетских средстава, као и систем јавних прихода и јавних расхода (стални информациони систем) и управљање тим системом;
• послове у вези јавних плаћања који обухватају вођење евиденција и обављање послова у оквиру система консолидованог рачуна трезора;
• централизоване обраде личних примања запослених код корисника средстава буџета Републике;
• евидентирање и праћење државне помоћи;
• управљање средствима националног фонда која обезбеђује Европска унија;
• вођење Регистра пољопривредних газдинстава;
• вршење расподеле средстава остварених у поступку приватизације.