Локални трезори

Обрасци за преузимање:

1. Образац 1 - Приходи и примања буџета општине (града)
2. Образац 2 - Расходи и издаци буџета општине (града) по економској и функционалној класификацији  
3. Образац 2а - Трансфери за основно и средње образовање - аналитика према врсти расхода и издатака
4. Образац 3 - Обрачун суфицита/дефицита са рачуном финансирања
5. Образац 4 - Плате и број запослених код корисника буџетских средстава јединице локалне самоуправе
6. Образац 5 - Ниво задужености општине (града)
7. Захтев за отварање налога за приступ
8. Корисничко упутство за апликацију 
9. Упутство за приступ пројекту коришћењем Clientless SSL VPN решења
10. Правилник о садржају и начину коришћења финансијског извештавања ЈЛС
11. Писмо Министарства финансија за превазилажење недостатака у Правилнику
12. Писмо за достављање образаца
13. Табела за прво учитавање у 2011.години података за писмо
14. Обавештење за ЈЛС