JAVNE NABAVKE 2014. GODINA

 

OTVORENI POSTUPCI

 

Nabavka dobara – Softverski alati za analizu i monitoring zavisnosti komponenti informacionih sistema, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 62/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Serveri i serverska oprema (Unix) i migracija sistemskog, aplikativnog i database softvera, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 63/2014

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja 2

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Servis desk, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 61/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Radne stanice i prenosni uređaji, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 54/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Softver za daljinski nadzor službenih automobila, za potrebe ministarstva finansija-uprava za trezor

OP broj 59/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Svičeva, ventilatora, prateće opreme i projektora, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 56/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Prenosivi periferni uređaji (tastature, miševi, USB memorije, prenosni uređaji i ostala oprema), čitači smart kartica, smart kartice i magnetne table za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 53/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Dvoportne kartice za Cisco UCS rack servere i prateće licence za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 55/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja storage za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 58/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja hardvera za sistem upravljanja javnim finansijama (FMIS) i sistemskog i proizvođačkog softvera i licencnih prava za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 57/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga sistemske podrške za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 51/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Radne stanice i prenosni uređaji, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 52/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene konkursne dokumentacije  2

Dodatna pojašnjenja  3

Dodatna pojašnjenja  2

Dodatna pojašnjenja

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavku usluga - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 48/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - storidž i oprema za storidž, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 50/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije 2

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - perifernih uređaja i prateće opreme, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 49/2014

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja licenci za softverske alate  (održavanje softvera MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer i podrška), za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 47/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – kancelarijskog nameštaja, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 45/2014

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – nabavka energenata (ugalj i drvo) za grejnu sezonu 2014/2015 godinu, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 46/2014

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka telekomunikacionih usluga L2VPN i L3VPN, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 40/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije 3

Dodatna pojašnjenja 3

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije 2

Konkursna dokumentacija sa izvršenim izmenama i dopunama

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja aplikativnog softverskog sistema (SAP) za glavnu knjigu i SAP sistemskog softvera, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 44/2014

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 3

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Dodatna pojašnjenja 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – održavanje opreme prve i druge kategorije za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 41/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Sistem za sprečavanje upada preko interneta, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 43/2014

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 1

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Softver za korelaciju logova sa implementacijom, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 42/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja  Oracle licenci i podrške, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 39/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga osiguranja motornih vozila za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 38/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja licenci za softverske alate (održavanje softvera MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer i podrška ), za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 36/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavke usluga održavanja hardvera za sistem upravljanja javnim finansijama (FMIS) i sistemskog i proizvođačkog softvera i licencnih prava, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 34/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta Republike Srbije za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 37/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja storige-a za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 35/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – licence za virtuelizaciju, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 32/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje 2 o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga sistemske podrške za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 33/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Izmena konkursne dokumentacije 2

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – materijal za ugostiteljstvo, piće i napici za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 31/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - zakup optičkih vlakana - dark fiber, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 30/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - osiguranje novca u transportu i osiguranje novca u manipulaciji, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 29/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Storidž i oprema za storidž

OP broj 27/2014

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Serveri i serverska oprema (Unix) i migracija sistemskog, aplikativnog i database softvera

OP broj 26/2014

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Izmena konkursne dokumentacije 1

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – serveri i serverska oprema (X)

OP broj 28/2014 

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – mrežne opreme za novi Data Centar

OP broj 24/2014 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2

Izmena konkursne dokumentacije 2

Dodatna pojašnjenja

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisije

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja komunikacione opreme,optike i IP telefonije

OP broj 25/2014 

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o donetoj odluci republičke кomisije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – održavanje i popravka službenih vozila Ministarstva finansija-Uprava za trezor, sa obezbeđivanjem i ugradnjom rezervnih delova

OP broj 20/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 3 i 4

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka sistema za besprekidno napajanje, prateće opreme i opreme za sistem salu

OP broj 21/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka multifunkcionalnih, perifernih i prenosnih uređaja i prateće opreme, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 15/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja NetIIS softverskog paketa za nadzor i nadgledanje mreže, servisa i servera

OP broj 23/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga  - Zaštita operativnih sistema (produžetak prava korišćenja na antivirusni softver Symantec licenci), za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 22/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja i popravke mašina za brojanje novca i popravke mašina za vezivanje novca,za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 17/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja kasa i trezora, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 19/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije u poslovnim objektima Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 16/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja zgrada i objekata Ministarstva finasija - Uprava za trezor

OP broj 14/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja stabilnog sistema za gašenje požara i protivpožarne opreme, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 18/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 1

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja i popravke uređaja za besprekidno napajanje,za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 10/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga nadgledanja i održavanja sistema za tehničku zaštitu objekata za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 12/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravka liftova, rotacionih vrata i vrata za izlaz u slučaju opasnosti, segmentnih garažnih vrata, kliznih vrata i rampe 

OP broj 11/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje  higijene u poslovnim objektima Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 07/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje klima uređaja

OP broj 06/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - licence za Jabber

OP broj 09/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - popravke fotokopir aparata i telefaks aparata

OP broj 04/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – električne energije

OP broj 08/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga  održavanja  NetIIS softverskog paketa za nadzor i nadgledanje mreže , servisa i servera

OP broj 05/2014

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica za potrebe Ministarstva finansija

OP broj 03/2014

Obaveštenje o potpisanom Ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o potpisanom Ugovoru za partije 1 i 3

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - benzin i dizel gorivo

OP broj 2/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjena

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga obezbeđenja

OP broj 1/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o donetom Zaključku Republičke komisije za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjena

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

PRETHODNA OBAVEŠTENJA

 

1. Prethodno obaveštenje- usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja

2. Prethodno obaveštenje - usluge održavanja higijene u poslovnim objektima Ministarstva finansija – Uprava za trezor

3. Prethodno obaveštenje - storidž i oprema za storidž

4. Prethodno obaveštenje - serveri i serverska oprema (Unix)  sa migracojom sistemskog, aplikativnog i database software-a

5. Prethodno obaveštenje - mrežna oprema za novi Data Centar

6. Prethodno obaveštenje - dodatni softverski alati, komponente i licence

7. Prethodno obaveštenje - održavanje aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta republike Srbije

 

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

12. Javna nabavka-zakup poslovnog prostora

broj 13/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11. Nabavka usluga održavanja licenci za softverske alate

(održavanje softvera MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer i podrška)

broj 12/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o dodeli Ugovora

Dodatna pojašnjenja

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10. Nabavka usluga podrške i održavanja  aplikativnog softvera za obračun zarada direktnih korisnika budžeta

broj 11/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9. Održavanje softvera pod komercijalnim nazivom SIRIUS 2010

broj 09/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8. Zakup poslovnog prostora u Golupcu i Žabarima

broj 08/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

7. Zakup poslovnog prostora u Smederevskoj Palanci

broj 07/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6. Nabavka dobara - stručna literatura

broj 06/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanјu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5. Nabavka dobara - stručna literatura

broj 05/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanјu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4. Nabavka dobara - stručna literatura

broj 04/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanјu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3. Nabavka dobara - stručna literatura

broj 03/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanјu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2. Nabavka dobara - stručna literatura

broj 02/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanјu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1. Nabavka dobara - stručna literatura

broj 01/2014

Оbaveštenje o zaključenom Ugovoru

Оbaveštenje o dodeli Ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

4. Nabavka usluga – izrada glavnog projekta adaptacije, klimatizacije, energetskih i komunikacionih instalacija sa potrebnim građevinsko-zanatskim radovima server sale DR (Disaster & Recovery) lokacije Uprave za trezor Ministarstva finansija u filijali Novi Sad

JNMV broj 04/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

3. Nabavka usluga oglašavanja informativnih oglasa

JNMV broj 03/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

2. Nabavka usluga obezbeđivanja avio karata i obezbeđivanja hotelskog smeštaja

JNMV broj 02/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

1. Nabavka prevodilačkih usluga

JNMV broj 01/2014

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU ZAKLJUČENIH OKVIRNIH SPORAZUMA

 

4. Elektronske komunikacione usluge-internet

 

4.1. za partiju 1-Usluge internet pristupa sa odgovarajućom zaštitom od Dos i DDoS napada

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za internet usluge, za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

3. Nabavka usluga mobilne telefonije

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

2. Nabavka računarskog materijala – tonera:

 

2.1. za partiju broj 5 – Original toneri za HP uređaje

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

2.2. za partiju 4 - Original toneri za Lexmark uređaje

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 1

 

1. Nabavka kancelarijskog materijala:

 

1.1. za partiju 1 – papir

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

1.2. za partiju 2 – koverte

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 1

 

1.3. za partiju 3 – fascikle, material za arhiviranje i pakovanje i registratori

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 4

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 1

 

1.4. za partiju 4 – hemijske olovke, grafitne olovke, tehničke olovke, flomasteri, marker, gumice, rezači i korektori

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 1

 

1.5. za partiju 6 – brasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 5

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 4

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 1

 

1.6. za partiju 9 – brasci, sveske, blokovi, stikeri, rokovnici i mape

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 4

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 3

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 1

JAVNE NABAVKE 2013. GODINA

 

 

Nabavka usluga - 3G usluge – mobilni internet

OP broj 58/2013

 

Nabavka usluga podrške  i održavanja aplikativnog softvera za obračun zarada direktnih korisnika budžeta

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Usluga zakupa optičkih vlakana - dark fiber

OP broj 57/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka električne energije

OP broj 56/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka klima uređaja

OP broj 38/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka softvera za analizu performansi aplikativnih i Database servera

OP broj 53/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Usluge održavanja Oracle licenci i podrške

OP broj 54/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara: mrežna oprema  – zaštitni uređaj –internet fajervol  (firewall), za kontrolu pristupa servisima u Data Centru

OP broj 55/2013

Obaveštenje о zaključenom Ugovoru

Obaveštenje о donetoj odluci republičke komisije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka sistema za besprekidno napajanje, prateće opreme i opreme za sistem salu

OP broj 52/2013

Obaveštenje o odbacivanju Zahteva za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja - 4

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka IP telefonskih aparata

OP broj 50/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Usluge održavanja aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta Republike Srbije

OP broj 43/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - komunikaciona oprema

OP broj 49/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Redovno servisno održavanje i otklanjanje kvarova za računarsku opremu druge kategorije

OP broj 48/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partije 1 i 3

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 2 i 4

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka svičeva za lokacije

OP broj 51/2013

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja - 4

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Dodatne licence za softver za bekapiranje - EMC Networker

OP broj 47/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka servera i serverske opreme

OP broj 26/2013

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - fizičko - tehničkog obezbeđenja za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 46/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga nadgledanja sistema za tehničku zaštitu objekata

OP broj 45/2013

Obaveštenje o potpisanom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka pečata i štambilja za potrebe Ministarstva finansija  – Uprava za trezor

OP broj 44/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka zimskih automobilskih guma

OP broj 39/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Usluge održavanja aplikativnog softverskog sistema za glavnu knjigu i SAP sistemskog softvera

OP broj 42/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjena

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Usluge održavanja aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta Republike Srbije

Prethodno obaveštenje

 

Usluge održavanja higijene u poslovnim objektima Ministarstva finansija i privrede – Uprava za trezor

OP 40/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 8

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partije broj 3,4,5,6 i 7

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 2

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju broj 1

Dodatna pojašnjenja - 5

Dodatna pojašnjenja - 4

Dodatna pojašnjenja - 3

Obaveštenje o o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene konkursne dokumentacije - 4

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje za stranu 15 od 41

Izmene konkursne dokumentacije - 3

Izmene konkursne dokumentacije - 2

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja - 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dodatnih softverskih alata 

OP 35/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatne informacije - 3

Dodatne informacije - 2

Dodatne informacije

Izmene konkursne dokumentacije

 

Nabavka energenata (ugalj i drvo) za grejnu sezonu 

OP 41/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Izmene konkursne dokumentacije

 

Nabavka usluga osnovnog i kasko osiguranja motornih vozila

OP 37/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka opreme za video nadzor

OP 36/2013

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje za stranu 7 od 46

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja - 25

Dodatna pojašnjenja - 24

Dodatna pojašnjenja - 23

Dodatna pojašnjenja - 22

Dodatna pojašnjenja - 21

Dodatna pojašnjenja - 20

Dodatna pojašnjenja - 19

Dodatna pojašnjenja - 18

Dodatna pojašnjenja - 17

Dodatna pojašnjenja - 16

Dodatna pojašnjenja - 15

Dodatna pojašnjenja - 14

Dodatna pojašnjenja - 13

Dodatna pojašnjenja - 12

Dodatna pojašnjenja - 11

Dodatna pojašnjenja - 10

Dodatna pojašnjenja - 9

Dodatna pojašnjenja - 8

Dodatna pojašnjenja - 7

Dodatna pojašnjenja - 6

Dodatna pojašnjenja - 5

Dodatna pojašnjenja - 4

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Prethodno obaveštenje - nabavka servera i serverske opreme

Prethodno obaveštenje

 

Mrežna oprema – zaštitni uređaj - internet fajervol (firewall), za kontrolu pristupa servisima u Data Centru

OP 34/2013

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u otvorenom postupku javne nabavke OP broj 34/2103

Dodatna pojašnjenja - 3

Dodatna pojašnjenja - 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Dobra - Symantec licence za antimalware softver i softver za zaštitu virtuelizovane infrastrukture

OP 30/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda  u otvorenom postupku javne nabavke OP broj 30/2013

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka materijala za ugostiteljstvo

OP 32/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluge - Produžetak prava korišćenja Symantec licenci za antimalware softver 

OP broj 31/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Usluge održavanja hardvera FMIS, proizvođačkog softvera i prava korišćenja licenci 

OP broj 23/2013

Nabavka potrošnog materijala za fotokopir aparate i telefakse 

OP broj 33/2013

Nabavka bešavno tkanih vreća za transport novca

OP broj 28/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Nabavka sitnog kancelarijskog materijala

OP broj 29/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Dodatna pojašnjenja 13.06.2013

Dodatna pojašnjenja 07.06.2013

Dodatna pojašnjenja

Usluge održavanja softvera IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU)

OP broj 27/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Usluge sistemske podrške

OP broj 24/2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

Odgovori na zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude sa izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija