Javni poziv za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru

 

Republika Srbija
MINISTARSTVO
FINANSIJA I PRIVREDE

 

Saglasno Zaključku Vlade 05 Broj: 401-2039/2013-1 od 14. marta 2013. godine, tekst Javnog poziva objavljenog 4. januara 2013. godine, zamenjuje se tekstom Javnog poziva, koji glasi:

 

J A V N I  P O Z I V

 

Pozivaju se zainteresovane jedinice lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: jedinice lokalne vlasti) za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru (u daljem tekstu: Program), koji je Vlada donela Zaključkom 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine i 05 Broj: 401-2039/2013-1 od 14. marta 2013. godine.