Интегрисани систем платног промета


Интегрисани систем платног промета - ИСПП је пројекат Управе за трезор који корисницима буџетских средстава Републике Србије омогућава следеће електронске сервисе:

  1. Електронско слање налога
  2. Увид у тренутно стање рачуна и у промене на рачуну
  3. Електронско преузимање извода у форми за штампу и у форми за књижење

Да бисте постали корисник ИСПП+ сервиса потребно је да се обратите оној подручној јединици Управе за трезор, која је надлежна према месту седишта корисника буџетских средстава, где ћете добити све неопходне информације везане за подношење захтева.

 

Инсталациони ЦД са програмом, упутствима, документацијом, сертификатима и драјверима

 

Електронски сервиси

  1. Слање извода електронском поштом
Корисници који имају могућност пријема електронске поште, а имају отворене динарске рачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор могу примати изводе путем електронске поште. 

Да би корисник примао извод електронском поштом потребно је да се обрати надлежној организационој јединици Управе за трезор код које има отворен рачун и поднесе Захтев за пријем извода електронском поштом.

 Захтев за повезивање и коришћење сервиса