Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

У Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање обављају се следећи послови: рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге, помоћних књига и других помоћних евиденција за све приходе и расходе по корисницима буџетских средстава; финансијско извештавање; састављање завршног рачуна буџета Републике Србије и консолидованог извештаја Републике; припрему аката којима се регулише рачуноводствена методологија, укључујући систем буџетских класификација, правила буџетског рачуноводства, одржавање система класификације, прописивање захтева у погледу интерног и екстерног извештавања; усклађивање рада одељења у саставу Сектора.

           1. Одељење за рачуноводствене послове

У Одељењу за рачуноводствене послове трезора обављају се следећи послови: рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге, помоћних књига и других помоћних евиденција за све приходе и расходе по корисницима буџетских средстава; сарадња са корисницима буџетских средства и решавање текућих проблема ради усклађивања извршења буџета са Законом о буџету и упутствима о раду трезора; формирањање и ажурирање базе података о корисницима буџетских средстава; састављање завршног рачуна буџета Републике; праћење прописа из области рачуноводства и других прописа који регулишу финансијско-материјално пословање; обављање и других финасијско-оперативних послова.

            2. Одељење за финансијско извештавање и методологију

У Одељењу за финасијско извештавање обављају се следећи послови: послови у вези са развојем и припремом програма за финансијско извештавање; израда дневних, недељних, петнаестодневних, месечних и кварталних извештаја о извршењу буџета; израда завршних извештаја о извршењу буџета; сарадња са корисницима буџетских средства и решавање текућих проблема ради усклађивања извршења буџета са Законом о буџету и упутствима о раду трезора; израда конолидованог извештаја и других извештаја; припрема рачуноводствене методологије у складу са међународним рачуноводственим стандардима; развијање програма обуке и координирања обуке; припреме рачуноводствених приручника и упутстава; пружање стручне помоћи везане за питања примене рачуноводствених и осталих правила.