Сектори управе

Сектор за извршење буџета

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови: реализација налога за плаћање буџетских корисника; управљање јединственим рачуном Трезора...

Комплетан текст

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

У Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање обављају се следећи послови: рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге...

Комплетан текст

Сектор за обраду личних примања

У Сектору за обраду личних примања обављају се следећи послови: обрада и обрачун зарада, обустава на зараде запослених код корисника буџетских средстава...

Комплетан текст

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

У Сектору за јавна плаћања и фискалну статистику обављају се следећи послови: послови дефинисани Законом о платном промету и другим прописима који регулишу послове платног промета и Законом о буџетском систему...

Комплетан текст

Сектор за информационе технологије

У Сектору за информационе технологије обављају се следећи послови: организовање рада, руковођењe и управљањe пословима и задацима из области информационе технологије...

 

Комплетан текст

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

У Сектору за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура обављају се следећи послови: непосредно учешће у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе...

Комплетан текст

Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за људске и материјалне ресурсе обављају се следећи послови:  припрема и израда општих аката из делокруга рада Сектора...

Комплетан текст

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

У Сектору за финансирање, рачуноводство и контролу обављају се следећи послови: израда предлога финансијског плана Управе...

Комплетан текст

Група за стручно оперативне послове

У Групи за стручно-оперативне послове обављају се следећи послови: стручно-технички и административни послови за потребе рада директора Управе...

 

Комплетан текст

Група за интерну ревизију

У Групи за интерну ревизију обављају се следећи послови: припрема предлогa Повеље интерне ревизије...

Комплетан текст