Обавештење о почетку рада Централног регистра фактура

05 Feb 2018

Одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, примењиваће се од 1. марта 2018. године. 

У вези са наведеним, од 06. фебруара 2018. године у Управи за трезор почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура. Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према Корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018). 

Корисничка документација, регистрација и приступ регистрованих корисника Централном регистру фактура доступни су на интернет адреси https://crf.trezor.gov.rs/

За све додатне информације можете се обратити Управи за трезор на адресу електронске поште crf@trezor.gov.rs.

 

Документација за ЦРФ:

Линк за регистрацију: https://crf.trezor.gov.rs/

Линк за корисничко упутство: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Овлашћење администратору за рад у ЦРФ (Образац ЦРФ-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац ЦРФ-5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

 

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015, 113/2017)

 

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018)