ДАНА 24. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

24 .10. 2017.

Eмисијa двогодишњих државних обвезница Републике Србије (3,50%)
ДАНА 24. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 24. октобар 2017. године

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије одржаној 24. октобра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 25.000.000.000,00 динара.

Укупан обим тражње износио је 12.891.010.000,00 динара. Реализовано је 1.162.960 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 11.629.600.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,05 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 26. октобра 2019. године. Датум доспећа купона (3,50% годишње) је 26. октобар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,6 процентних поена у односу на стопу приноса оствареној на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности, одржаној 13. јуна 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у октобру 2017. године.