ДАНА 12. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ

12 .07. 2017.

Аукција двогодишњих државних обвезница Републике Србије
деноминованих у еврима 

ДАНА 12. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ 

На аукцији двогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у   еврима, одржаној 12. јула 2017. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 12.400.000 евра. Реализовано је 8.400 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 8.400.000 евра. 

Државне обвезнице су продати по стопи приноса од 1,04 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 14. јула 2019. године. Датум доспећа купона (1,00% годишње) је 14. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 23. маја 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јулу 2017. године.