ДАНА 22. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ

22 .06. 2017.

Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница 
Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије 
ДАНА 22. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ 

Београд, 22. јун 2017. године

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 22. јуна 2017. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.127.490.000 динара. Реализовано је 522.549 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 5.225.490.000 динара. 

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 0,25 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 26. јун 2018. године и 26. јун 2019. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 23. јуна 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну 2017. године.