ДАНА 31. MAJA 2017. ГОДИНЕ

31 .05. 2017.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије
деноминованих у еврима 
ДАНА 31. MAJA 2017. ГОДИНЕ 

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у   еврима, одржаној 31. маја 2017. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 125.501.000 евра. Реализовано је 100.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 100.000.000 евра. 

Државне обвезнице су продати по стопи приноса од 2,69 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 2. јуна 2022. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 2. јун. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности остала је на истом нивоу у односу на емисију хартија исте рочности емитованих 21. фебруара 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јуну 2017. године.