ДАНА 21. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ

21 .02. 2017.

Аукција петогодишњих државних обвезница Републике Србије
деноминованих у еврима 

ДАНА 21. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у   еврима, одржаној 21. фебруара 2017. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 131.341.000 евра. Реализовано је 98.420 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 98.420.000 евра. 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 2,69 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. фебруара 2022. године. Датум доспећа купона (2,50% годишње) је 23. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,21 процентна поена у односу на емисију хартија исте рочности емитованих 08. септембра 2016. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2017. године.