ДАНА 11. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ

11 .01. 2017.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима 
ДАНА 11. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ 

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у   еврима, одржаној 11. јануара 2017. године, понуђен обим емисије износио је 100.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 91.922.000 евра. Реализовано је 57.928 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 57.928.000 евра. 

Државне обвезнице су продати по стопи приноса од 1,89 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 13. јануара 2020. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 13. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности нижа је за 0,70 процентних поена у односу на емисију хартија исте рочности емитоване 22. јуна 2016. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и  других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јануару 2017. године.