ДАНА 03. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

03 .02. 2016.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,00%)
ДАНА 03. ФЕБРУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТO 100,00 ОДСТО АУКЦИЈЕ

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, емитоване 21. јануара 2016. године, а поново отворене 03. фебруара 2016. године, понуђен обим аукције износио је 34.879.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 77.738.000 евра, односно 222,88 одсто обима аукције.

Реализовано је 34.879 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 34.879.000 евра, што представља 100,00 одсто обима аукције.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,25 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2019. године. Датум доспећа купона (2,00% годишње) је 25. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,15 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јануара 2016. године. 

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних обвезница и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у фебруару 2016. године.