ДАНА 21. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 76,75 ОДСТО ОБИМА ЕМИСИЈЕ

21 .01. 2016.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије
деноминованих у еврима
ДАНА 21. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ ПРОДАТО 76,75 ОДСТО ОБИМА ЕМИСИЈЕ

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. јанаура 2016. године, понуђен обим емисије износио је 150.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 115.121.000,00 евра, односно 76,75 одсто обима емисије. Реализовано је 115.121 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 115.121.000 евра. То представља 76,75 одсто обима емисије.

Државне обвезнице су продати по стопи приноса од 3,40 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2019. године. 

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,10 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване децембра 2015. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и кредитних обавеза које доспевају у првом кварталу 2016. године.