ДАНА 10. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ

10 .09. 2015.

Реотварање емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%)
ДАНА 10. СЕПТЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

Београд, 10. септембар 2015. године

Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 23. априла 2015. године, а поново отворене 10. септембра 2015. године, понуђен обим аукције износио је 38.893.240.000 динара, са намером да се прода до 25.000.000.000 динара у складу са саопштењем од 18. августа 2015. гoдине.

Укупан обим тражње износио је 38.339.980.000 динара. Реализовано је 2.348.611 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 23.486.110.000 динара.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих државних обвезница и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у септембру 2015. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 6,59 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 27. априла 2018. године.  Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 27. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 1,64 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване априла 2015. године.