ДАНА 12. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100,00 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

12 .08. 2015.

Аукција двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије 

ДАНА 12. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТО 100,00 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 12. август 2015. године

На аукцији двогодишњих амортизационих државних обвезница Републике Србије са варијабилним купоном везаним за референтну каматну стопу Народне банке Србије, одржаној 12. августа 2015. године, понуђен обим емисије износио је 10.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 16.188.520.000 динара, односно 161,89 одсто обима емисије. Реализовано је 1.000.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.000.000.000 динара, што представља 100 одсто обима аукције. 

Државне обвезнице су продате по фиксној маргини од 0,94 одсто на годишњем нивоу, а доспећа ануитета су 14. август 2016. године и 14. август 2017. године. 

Фиксна маргина, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,21 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јуна 2015. године.

Примање по основу задуживања, које је обезбеђено на данашњој аукцији државних хартија од вредности Републике Србије, биће искоришћено за финансирање обавеза, које доспевају по основу раније емитованих хартија од вредности исте рочности, те стога ово задуживање неће утицати на промену стања јавног дуга.