ДАНА 21. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 69,21 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

21 .07. 2015.

Аукција трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима (2,50%)
ДАНА 21. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ ПРОДАТO 69,21 ОДСТО ЕМИСИЈЕ

Београд, 21. јул 2015. године

На аукцији трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима, одржаној 21. јула 2015. године, понуђен обим емисије износио је 50.000.000 евра.

Укупан обим тражње износио је 34.606.000 евра, односно 69,21 одсто обима емисије. Реализовано је 34.606 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 34.606.000 евра, што представља 69,21 одсто обима емисије.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у јулу 2015. године.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 3,85 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јула 2018. године. Датуми доспећа купона (2,50% годишње) су 23. јул 2016. , 23. јул 2017. и 23. јул 2018. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,05 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване априла 2015. године.