Позив за подношење понуда за набавку 3G услуга - мобилни интернет

27 .12. 2013.

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке услуга 3G – мобилни интернет  ОП 58/2013