Набавка система за беспрекидно напајање

10 .10. 2013.

Позив за подношење понуде за отворени поступак јавне набавке добара – система за беспрекидно напајање, пратеће опреме и опреме за систем салу, ОП број 52/13.