Набавка ИП телефонских апарата

09 .10. 2013.

Позив за подношење понуде за отворени поступак јавне набавке добара – ИП телефонских апарата, ОП број 50/2013.