Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза ЈП и њихових зависних друштава капитала утврђених Законом којим се одређују РИНО у комерцијалним трансакцијама