ЈАВНИ ПОЗИВ

15 Mar 2013

Јавни позив за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

            

Сагласно Закључку Владе 05 Број: 401-2039/2013-1 од 14. марта 2013. године, текст Јавног позива објављеног 4. јануара 2013. године, замењује се текстом Јавног позива, који гласи:

 

Ј А В Н И   П О З И В

 

Позивају се заинтересоване јединице локалне самоуправе и Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: јединице локалне власти) за учешће у реализацији Програма за измиривање обавеза локалних власти по основу капиталних инвестиционих издатака према приватном сектору (у даљем тексту: Програм), који је Влада донела Закључком 05 Број: 401-9526/2012-1 од 29. децембра 2012. године и 05 Број: 401-2039/2013-1 од 14. марта 2013. године.