Правилник о систему извршења буџета Републике Србије

ПРАВИЛНИК
о систему извршења буџета Републике Србије
"Службени гласник РС", бр. 83 од 9. новембра 2010, 53 од 24. маја 2012, 20 од 21. фебруара 2014, 88 од 28. октобра 2016.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


Овим правилником уређују се процеси и поступци функционисања система извршења буџета Републике Србије (у даљем тексту: СИБ), као дела система управљања јавним финансијама, који обухвата процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Трезор), а којима се извршавају расходи корисника средстава утврђених у буџету Републике Србије, односно актом о привременом финансирању Републике Србије (у даљем тексту: буџет).
СИБ обухвата поступке и услове за одређивање и промену квота које, за тромесечни или неки други период, сагласно закону којим се уређује буџетски систем, утврђује министар и ближе уређује начин настанка обавезе, извештавање о преузетим обавезама и начин плаћања, која се врше из буџета.


Правилник о систему извршења буџета Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 83 од 9. новембра 2010, 53 од 24. маја 2012, 20 од 21. фебруара 2014 и 88 од 28. октобра 2016. год.) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Прилог 1 - Процедуре за евидентирање апропријација

Прилог 2 - Процедуре за евидентирање квота

Прилог 3 - Процедуре за сачињавање и подношење захтева за промену квота

Прилог 4 - Процедуре за преузимање обавеза

Прилог 5 - Процедуре за извршавање плаћања

Прилог 6 - Процедуре за прекњижавање расхода и издатака у СИБ

Прилог 7 - Процедуре за издавање и поступање са идентификационом („смарт”) картицом 

Прилог 7/1 - Шифарник корисничких улога (овлашћења)

Прилог 7/2 - Захтев за издавање смарт картице

Прилог 7/3 - Захтев за опозив корисничког сертификата

Прилог 7/4 - Реверс за читач картица "GemPC USB-SL" ради коришћења СИБ

Прилог 7/5 - Примопредајни лист пакета за СИБ

Прилог 7/6 - Одобрење за коришћење СИБ

Прилог 7/7 - Уговор