УРЕДБА О РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

25 .12. 2008.

УРЕДБА
О РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

("Сл. гласник РС", бр. 45/2004, 139/2004 и 71/2005)

И УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом уредбом уређују се услови и начин уписа, вођења и брисања података о пољопривредним газдинствима у Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар).

Упис пољопривредних газдинстава у Регистар је добровољан.

Подаци из Регистра користе се у циљу спровођења мера за подстицање развоја пољопривредне производње, као и за потребе вођења аналитике и статистике у министарству надлежном за послове пољопривреде.

Члан 2

Пољопривредним газдинством, у смислу ове уредбе, сматра се газдинство са најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, на коме предузећа, предузетници, земљорадничке задруге, научноистраживачке организације, пољопривредна газдинства са статусом правног лица и пољопривредници (у даљем тексту: носиоци пољопривредних газдинстава) обављају пољопривредну производњу, и које је уписано у Регистар.

Пољопривредним газдинством, у смислу ове уредбе, сматра се и газдинство са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно друго земљиште или грађевинска целина на коме носилац пољопривредног газдинства обавља сточарску, живинарску, воћарску или виноградарску производњу, односно узгој рибе, односно обавља друге облике пољопривредне производње (гајење печурака, пужева, пчела и др.), и које је уписано у Регистар.

Пољопривредним земљиштем из става 1. овог члана сматрају се: њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла ниским жбуњастим растињем и др.), које по својим природним и економским условима може рационалније да се користи за пољопривредну производњу.

Члан 3

Носилац пољопривредног газдинства може користити пољопривредно земљиште односно друго земљиште или грађевинску целину из члана 2. ст. 1. и 2. ове уредбе, по основу права својине, односно закупа или по основу уступања пољопривредног земљишта на коришћење.

Члан 4

У Регистар се уписује носилац пољопривредног газдинства, а када је субјекат уписа пољопривредник, могу се уписати и чланови пољопривредног газдинства.

Носилац пољопривредног газдинства може бити уписан у Регистар само као носилац једног пољопривредног газдинства.

Пољопривредник може бити уписан у Регистар као носилац пољопривредног газдинства, под условом да не остварује накнаду код организације за обавезно осигурање надлежне за послове запошљавања.

Пунолетни чланови истог домаћинства који живе и раде на пољопривредном газдинству из става 3. овог члана (у даљем тексту: чланови пољопривредног газдинства), уписују се у Регистар на основу изјаве да су чланови пољопривредног газдинства.

Носилац пољопривредног газдинства из става 3. овог члана односно члан пољопривредног газдинства, не може бити уписан као носилац односно члан другог пољопривредног газдинства.

Пољопривредник који је власник, односно закупац пољопривредног земљишта, односно коме је уступљено земљиште на коришћење може својом изјавом да одреди члана домаћинства из става 4. овог члана, као лице које ће бити уписано у Регистар као носилац пољопривредног газдинства.

Упис у Регистар члана домаћинства из става 6. овог члана извршиће се уз изјаву тог члана о прихватању уписа у Регистар као носиоца пољопривредног газдинства.

Седиште пољопривредног газдинства је у месту пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства, без обзира на место обављања пољопривредне производње.

Члан 5

Регистар се води у Министарству финансија - Управа за трезор (у даљем тексту: Управа).

Послови вођења Регистра обухватају:

1) пријем захтева пољопривредних газдинстава за упис и промене података у Регистру пољопривредних газдинстава;

2) издавање потврде о упису пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава;

3) издавање легитимација носиоцима пољопривредних газдинстава;

4) ажурирање Регистра пољопривредних газдинстава;

5) брисање пољопривредног газдинства из Регистра пољопривредних газдинстава на захтев газдинства или по службеној дужности;

6) формирање и трајно чување досијеа подносилаца захтева за упис у Регистар пољопривредних газдинстава;

7) евидентирање података о коришћеним и враћеним кредитима, премијама, субвенцијама, регресима и другим видовима подстицаја пољопривредне производње, исплаћених пољопривредном газдинству;

8) прибављање података од других органа и организација значајних за Регистар.

Члан 6

У Регистар се уносе подаци о:

1) носиоцу пољопривредног газдинства;

2) члановима пољопривредног газдинства;

3) основ коришћења пољопривредног земљишта односно другог земљишта или грађевинске целине на коме носилац пољопривредног газдинства обавља пољопривредну производњу;

4) катастарским парцелама на којима се обавља пољопривредна производња;

5) врстама пољопривредних култура и површинама под пољопривредним културама;

6) врсти и бројном стању сточног фонда;

7) наменским рачунима пољопривредног газдинства, односно носиоца пољопривредног газдинства, на које се усмеравају средства остварена по основу кредита, премија, регреса и субвенција и другим рачунима;

8) оствареним премијама, субвенцијама, регресима и другим видовима подстицаја пољопривредне производње исплаћених пољопривредном газдинству;

9) коришћењу кредита за подстицај развоја пољопривредне производње одобрених пољопривредном газдинству и роковима њихове отплате.

ИИ УПИС, ПРОМЕНА ПОДАТАКА И БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА

Члан 7

Упис пољопривредног газдинства у Регистар врши се на захтев носиоца пољопривредног газдинства.

Захтев из става 1. овог члана подноси се организационој јединици Управе према седишту правног лица, односно пребивалишту предузетника, односно пољопривредника, који је носилац пољопривредног газдинства, без обзира на седиште.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на обрасцу који прописује министар надлежан за послове пољопривреде.

Члан 8

Уз захтев за упис у Регистар, подноси се:

1) акт о регистрацији правног лица, односно предузетника, жиро рачун; лична карта за пољопривреднике који су носиоци пољопривредног газдинства;

2) лична карта члана пољопривредног газдинства;

3) извод из катастра непокретности; уговор о закупу или одлука надлежног органа; уговор о давању земљишта на коришћење;

4) подаци о рачуну из члана 6. став 2. (број рачуна и пословна банка код које се води).

Уз захтев за упис у Регистар пољопривредник који је носилац пољопривредног газдинства подноси и изјаву чланова домаћинства из члана 4. став 4, односно чл. 4. ст. 6. и 7. ове уредбе.

Члан 9

Управа врши упис пољопривредног газдинства у Регистар на основу података из члана 8. ове уредбе.

Носилац пољопривредног газдинства, односно друго лице које поднесе захтев за упис у Регистар по основу својине над пољопривредним земљиштем, односно другим земљиштем или грађевинском целином, које се налази код другог лица по основу уговора о закупу, односно по основу давања земљишта на коришћење, не може бити уписан у Регистар са тим делом имовине, за време трајања уговора о закупу, односно уговора о давању земљишта на коришћење.

Члан 10

Уписом у Регистар, пољопривредном газдинству се додељује број пољопривредног газдинства (у даљем тексту: БПГ).

Надлежна организациона јединица Управе формира досије за свако пољопривредно газдинство, које се архивира и чува трајно.

Упутство о начину уписа, вођења и брисања података из Регистра споразумно доносе министар надлежан за послове финансија и министар надлежан за послове пољопривреде.

Члан 11

По извршеном упису у Регистар, Управа издаје потврду о упису пољопривредног газдинства у Регистар и доставља је носиоцу пољопривредног газдинства у року од 10 дана од дана подношења захтева, којом носилац пољопривредног газдинства према трећим лицима доказује статус регистрованог пољопривредног газдинства.

Члан 12

Пољопривреднику који је носилац пољопривредног газдинства, поред потврде из члана 11. ове уредбе, издаје се и легитимација пољопривредног газдинства (у даљем тексту: легитимација) којом се према трећим лицима доказује статус регистрованог пољопривредног газдинства.

У легитимацију се уписује назив органа који је издао, име и презиме носиоца пољопривредног газдинства, јединствени матични број грађана, носиоца пољопривредног газдинства и БПГ.

Легитимација важи уз документ којим се утврђује идентитет пољопривредника.

Легитимација престаје да важи брисањем носиоца пољопривредног газдинства из Регистра.

У случају оштећења легитимације, носилац пољопривредног газдинства дужан је да такву легитимацију врати Управи, која ће издати нову легитимацију, у року од 15 дана од дана подношења захтева.

У случају губитка легитимације Управа ће издати нову легитимацију, у року од 15 дана од дана подношења захтева по оглашавању изгубљене легитимације неважећом.

Легитимација се издаје на обрасцу који прописује министар надлежан за послове пољопривреде.

Члан 13

Пољопривредна газдинства уписана у Регистар, сваке године, у периоду од 1. јануара до 31. марта достављају Управи податке о:

1) пољопривредним културама на пољопривредном земљишту, а које се односе на тренутно стање, као и планирану сетву или садњу у току текуће године;

2) тренутном стању и промени врсте и бројног стања стоке;

3) члановима пољопривредног газдинства;

4) промени земљишног поседа и основа коришћења пољопривредног земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и сл.).

Пољопривредна газдинства из става 1. овог члана дужна су да у року од 30 дана од дана настанка промене пријаве:

1) промену носиоца пољопривредног газдинства, односно промену овлашћеног лица у правном лицу које је носилац пољопривредног газдинства;

2) промену седишта, односно пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства;

3) промену броја посебног - наменског рачуна, односно пословне банке код које се води тај рачун;

4) промену делатности у регистру делатности, односно у судском регистру за правна лица.

Члан 14

Пољопривредно газдинство брише се из Регистра:

1) на захтев носиоца пољопривредног газдинства;

2) када се смањи обим пољопривредног земљишта из члана 2. став 1. ове уредбе услед отуђења, односно престанка уговора о закупу, односно престанка уговора о давању пољопривредног земљишта на коришћење;

3) када престане да постоји сточни, односно живинарски или други фонд, или се смањи у тој мери да се више не може обављати пољопривредна производња;

4) престанком бављења пољопривредном производњом;

5) престанком других услова за упис у Регистар.

Брисање пољопривредног газдинства из Регистра врши се и у случају да носилац пољопривредног газдинства не поднесе прописану документацију из члана 8. став 1. тачка 3) ове уредбе у прописаном року.

Брисањем из Регистра престаје да важи легитимација.

Члан 15

Носилац пољопривредног газдинства брише се из Регистра на време од три године ако не испуњава обавезе по основу одобрених кредита за подстицај развоја пољопривреде и других облика подстицаја.

Ако је носилац пољопривредног газдинства у захтеву за упис или промену података у Регистар дао неистините податке који се односе на основ коришћења и површину пољопривредног земљишта, брише се из Регистра на време од три године.

Члан 16

Надзор над спровођењем ове уредбе спроводи министарство надлежно за послове пољопривреде.

Члан 17

Управа припрема тромесечне извештаје о подацима уписаним у Регистар и доставља их министру надлежном за послове пољопривреде.

Члан 17а

Ако уз захтев за упис у Регистар није достављен доказ из члана 8. став 1. тачка 3), Управа ће извршити упис у Регистар и одредити рок у коме је подносилац дужан да достави тај доказ.

Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од једне године од дана ступања на снагу ове уредбе.

ИИИ ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 18

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 15. маја 2004. године.

Самостални члан Уредбе о изменама и допунама Уредбе о Регистру пољопривредних газдинстава

("Сл. гласник РС", бр. 139/2004)

Члан 3

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2005. године.

Самостални члан Уредбе о измени Уредбе о Регистру пољопривредних газдинстава

("Сл. гласник РС", бр. 71/2005)

Члан 2

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".