П О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА О ПЛАНИРАНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИМАЊИМА И ИЗДАЦИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

25 .12. 2008.

П
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА О ПЛАНИРАНИМ И ОСТВАРЕНИМ ПРИМАЊИМА И ИЗДАЦИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

("Сл. гласник РС", бр. 10/2004)

Члан 1

Овим правилником уређују се садржај и начин финансијског извештавања јединица локалне самоуправе о планираним и оствареним приходима и другим примањима, као и расходима и другим издацима.

Подаци из финансијског извештаја из става 1 овог члана исказују се на следећим обрасцима:

1) Образац 1 -

Приходи и друга примања (у даљем тексту: Образац 1);

2) Образац 2 -

Расходи и други издаци (у даљем тексту: Образац 2);

3) Образац 3 -

Збирни преглед укупних примања и издатака, неизмирених обавеза, стања дуга и сталне буџетске резерве (у даљем тексту: Образац 3).

Обрасци из става 2 овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 2

Образац 1 користи се за исказивање података о:

1) планираним текућим приходима (Класа 7) и другим примањима (Класа 8 и 9) за наредну буџетску годину;

2) оствареним текућим приходима (Класа 7) и другим примањима (Класа 8 и 9) у извештајном периоду.

Члан 3

Образац 2 користи се за исказивање података о:

1) планираним текућим расходима (Класа 4) и другим издацима (Класа 5 и 6) за наредну буџетску годину;

2) извршеним текућим расходима (Класа 4) и другим издацима (Класа 5 и 6) у извештајном периоду;

3) неизмиреним текућим расходима (Класа 4) и другим издацима (Класа 5 и 6) доспелим за плаћање у извештајном периоду.

Члан 4

Извештајни период из чл. 2 и 3 овог правилника обухвата период јануар-јун и период јануар-децембар текуће године.

Члан 5

Образац 3 садржи:

1) Збирни преглед укупних примања и издатака, који се користи као контролна табела и где мора да постоји равнотежа између колоне "Укупни издаци" и колоне "Укупна примања";

2) Стање обавеза;

3) Стање дуга;

4) Сталну буџетску резерву.

Члан 6

Податке о планираним текућим приходима и другим примањима, као и планираним текућим расходима и другим издацима, на обрасцима 1 и 2, заједно са подацима исказаним на Обрасцу 3, јединице локалне самоуправе достављају министарству надлежном за послове финансија и економије (у даљем тексту: Министарство), у року од 25 дана од дана истека рока за доношење буџета из члана 14 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002 и 87/2002).

Изузетно, податке из става 1 овог члана за 2004. годину, јединице локалне самоуправе достављају Министарству, најкасније до 25. фебруара 2004. године.

Ако надлежни извршни орган локалне самоуправе донесе одлуку о привременом финансирању, јединица локалне самоуправе обавештава Министарство, у року од пет дана од дана доношења те одлуке.

У случају привременог финансирања, податке из става 1 овог члана, на обрасцима 1 и 2, заједно са подацима исказаним на Обрасцу 3, јединице локалне самоуправе обавезно достављају Министарству, у року од 25 дана од дана усвајања буџета, а најкасније до 25. априла године за коју је донет буџет.

Члан 7

Податке о оствареним текућим приходима и другим примањима, као и извршеним текућим расходима и другим издацима, на обрасцима 1 и 2, заједно са подацима исказаним на Обрасцу 3, јединице локалне самоуправе достављају Министарству, и то за период:

1) јануар-децембар, најкасније до 25. јануара наредне године;

2) јануар-јун, најкасније до 20. јула текуће године.

Члан 8

Податке о доспелим, а неизвршеним текућим расходима и другим издацима, на Обрасцу 2, јединице локалне самоуправе достављају Министарству, и то за период:

1) јануар-децембар, најкасније до 25. јануара наредне године;

2) јануар-јун, најкасније до 20. јула текуће године.

Члан 9

У Обрасцу 1, поред назива врсте примања, наводи се и одговарајућа нумерација на нивоу од три цифре (ниво групе) па до нивоа од шест цифара (ниво субаналитичког конта) у зависности од тога, који је ниво довољан да се прецизно одреди садржај сваке поједине врсте примања.

Члан 10

У Обрасцу 2, расходи и други издаци исказани су према функционалној и економској класификацији, у форми унакрсне табеле, тако што се у оквиру сваке намене (функционална класификација приказана у колонама) исказује врста трошкова према економској класификацији (приказана у редовима).

Поред назива врсте расхода према функционалној класификацији дата је и нумеричка ознака функционалне класификације на нивоу од три, односно четири цифре. Нумерација функција извршена је у складу са чланом 6 став 5 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 92/2002, 64/2003 и 125/2003), којим је утврђено 10 основних група функција (ниво 1), као и на основу класификације државних функција Одељења за статистику Уједињених нација.

У оквиру економске класификације, нумерација је дата на нивоу категорије и групе (две, односно три цифре), док је код појединих врста расхода дата аналитика до нивоа синтетичког конта (четири цифре), ради прецизног одређења садржаја сваке поједине врсте трошкова.

Члан 11

У Обрасцу 1 и 2, у поље: "Врста извештаја" треба уписати реч: "ПЛАН", односно реч: "ОСТВАРЕЊЕ", у зависности од тога да ли се у обрасцу исказују подаци о планираним или оствареним приходима и другим примањима, односно планираним или оствареним расходима и другим издацима.

У пољу: "За период" треба одредити период на који се односе исказани подаци.

У Обрасцу 3 неопходно је попунити и поља: "Лице одговорно за попуњавање образаца", "Тел" и "Е-маил" како би се, у случају потребе, могла успоставити одговарајућа комуникација.

Члан 12

У Обрасцу 2 треба на јединствен начин исказати следеће расходе, независно од тога како су евидентирани у буџету општине, односно града, и то:

1)

средства која јединица локалне самоуправе преноси јавним комуналним предузећима, у економској класификацији евидентирати у групи 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно у оквиру синтетичког конта 4511 Текуће субвенције и, односно или 4512 Капиталне субвенције.

 

Средства за капиталне инвестиције која се реализују непосредно преко буџета јединице локалне самоуправе, односно преко Дирекције за грађевинско земљиште (за изградњу и сл.) у економској класификацији евидентирати, према датој аналитици, у Класи 5 - Издаци за нефинансијску имовину.

 

У оквиру функционалне класификације наведене расходе треба исказати у оквиру одговарајуће намене у делу Стамбено-комунални послови: 610 Стамбени развој, 620 Земљиште, 630 Водоснабдевање, 640 Улична расвета и, односно или у делу Економски послови: 436 Грејање, 451 Локални путеви и улице, 455 Градски саобраћај и, односно или у делу Заштита животне средине: 510 Чистоћа, 520 Канализација, 530 Смањење загађености и 540 Заштита флоре, фауне и околине;

2)

станове солидарности у оквиру економске класификације треба евидентирати у групи 511 Зграде и грађевински објекти, односно у оквиру синтетичког конта 5111 Куповина зграда и грађевинских објеката и, односно или 5112 Изградња зграда и грађевинских објеката. У оквиру функционалне класификације расходе за солидарну стамбену изградњу треба исказати у оквиру функције 610 Стамбени развој;

3)

противпожарну заштиту у оквиру економске класификације треба евидентирати у оквиру категорије 48 Остали расходи. У оквиру функционалне класификације расходе за противпожарну заштиту треба исказати у оквиру функције 330 Противпожарна заштита;

4)

превоз ученика основних и средњих школа у оквиру економске класификације треба евидентирати у групи 423 Услуге по уговору. У оквиру функционалне класификације расходе за превоз ученика основних и средњих школа треба исказати у оквиру функције 912 Основно образовање, односно 920 Средње образовање;

5)

расходе за месне заједнице, у оквиру економске класификације, треба исказати у Категорији 46 Донације и трансфери, односно у оквиру синтетичког конта 4631 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти и, односно или 4632 Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти. У оквиру функционалне класификације, расходе за месне заједнице треба исказати у оквиру функције 100 Опште јавне услуге;

6)

расходи за медије (ТВ, радио, штампа) у оквиру економске класификације, треба исказати у оквиру групе 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, односно у оквиру синтетичког конта 4511 Текуће субвенције и, односно или 4512 Капиталне субвенције. У оквиру функционалне класификације расходе за медије треба исказати у оквиру функције 830 Издаваштво;

7)

планирани износи средстава за текућу и сталну буџетску резерву исказују се у оквиру функције 100 Опште јавне услуге.

 

У извршењу, утрошена средства текуће буџетске резерве, не исказују се на аналитичком конту 49911, већ у оквиру оних врста трошкова за које су средства текуће буџетске резерве конкретно утрошена.

 

На аналитичком конту 49912 Стална буџетска резерва, исказује се стање на дан 30. јун, односно 31. децембар. Исказани износ мора бити једнак износу исказаном у Обрасцу 3, табела 4) Стална буџетска резерва, на позицији: "Стање на рачуну сталне буџетске резерве на крају извештајног периода".

Члан 13

У електронском облику обрасци се могу преузети са сајта Министарства www.мфин.ср.гов.yу.

Попуњене обрасце доставити Министарству на е-маил: јлс@мфин.ср.гов.yу.

Члан 14

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".