ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

25 .12. 2008.

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСПОРЕД СРЕДСТАВА СА ТИХ РАЧУНА

("Сл. гласник РС", бр. 64/2003, 125/2003, 58/2004, 63/2004 - испр., 85/2004, 99/2004, 117/2004, 137/2004, 140/2004, 21/2005, 36/2005, 51/2005 и 54/2005)

Члан 1

Овим правилником прописују се услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као подрачуна система консолидованог рачуна трезора Републике (у даљем тексту: рачуни за уплату јавних прихода) и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за јавна плаћања.

Члан 2

Рачуни за уплату јавних прихода воде се према Плану рачуна за уплату јавних прихода (у даљем тексту: План рачуна) у оквиру консолидованог рачуна трезора.

План рачуна одштампан је као Прилог 1 уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3

Број рачуна за уплату јавног прихода састоји се из три дела одвојена цртицама, и то:

1) троцифрени број консолидованог рачуна трезора 840 из колоне 1 Прилога 1;

2) 0000 + шестоцифрени број рачуна за уплату јавних прихода + троцифрени број рачуна 843;

3) двоцифрени контролни број по стандарду ИСО 7094, МОДУЛ 97 из колоне 4 Прилога 1 (у даљем тексту: модел 97).

Код електронског плаћања јавних прихода обавезно се уносе 0000 (водеће нуле), а делови рачуна се не одвајају цртицама.

На пример:

број рачуна за уплату пореза на зараде је:

840-711111843-52 или за електронско плаћање 840000071111184352.

Члан 4

Приликом уплате на инструментима платног промета обавезно се попуњавају следећи елементи: шифра плаћања; број рачуна повериоца - примаоца; број модела позива на број одобрења и позив на број одобрења.

Приликом уплате пореза на додату вредност за промет добара домаћег порекла са територије АП Косово и Метохија на територију Републике ван територије АП Косово и Метохија, обавезно се попуњава и елемент сврха плаћања, тако што се уписује број евиденционог листа о обрачунатом порезу на додату вредност.

Члан 5

У елемент шифра плаћања уписује се нумерички податак од три цифре и то тако што се најпре уноси класификација према облику плаћања (готовински - 1, безготовински - 2 и обрачунски - 3), а затим класификација према основу плаћања (колона 7 Прилога 1).

Члан 6

У елемент број рачуна повериоца - примаоца уноси се број рачуна за уплату јавног прихода из члана 3. овог правилника.

Члан 7

У елемент број модела позива на број одобрења уноси се модел 97 из колоне 8 Прилога 1.

Структура елемента позив на број одобрења по моделу 97 садржана је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Позив на број одобрења код модела 97 састоји се из три дела, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;

2) троцифрени број општине, односно територије из колоне 3 Прилога 3;

3) обележје за идентификацију обвезника јавног прихода (порески идентификациони број, јединствени матични број грађана, шифра пореског обвезника и друго).

Списак општина и територија са бројчаним ознакама (шифрама) и надлежним организационим јединицама Управе за јавна плаћања садржан је у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8

Уплата јавних прихода врши се по нивоима у складу са ознакама из колоне 9 Прилога 1, и то:

1) ознака 1 - на општинском нивоу, са шифром општине;

2) ознака 2 - на нивоу града, са шифром града;

3) ознака 3 - на нивоу аутономне покрајине, са шифром аутономне покрајине;

4) ознака 4 - на нивоу Републике, са шифром Републике.

Код уплата јавних прихода са ознаком нивоа 1 у позив на број одобрења уписује се одговарајућа шифра општине, у складу са законом којим је регулисано усмеравање јавног прихода.

Члан 8а

Изузетно од члана 8. став 1. тачка 1) овог правилника, за обвезнике са територије града Ниша, код уплате јавних прихода под ред. бр. 8, 31, 33, 35, 37, 38, 48, 56, 121-123, 134, 302, 304 и 695-702. из Прилога 1, сматраће се да у колони 9 уместо ознаке нивоа уплате 1 стоји ознака 2, па ће се у позиву на број одобрења наводити шифра града Ниша 521.

Члан 9

Код рачуна за уплату јавних прихода код којих је, за потребе Пореске управе, у колони 10 Прилога 1 уписана реч: "да", обавезно је попуњавање обележја за идентификацију обвезника јавног прихода.

У елемент - позив на број, обавезно се уноси контролни број, шифра општине из колоне 3 Прилога 3 и обележје за идентификацију обвезника (порески идентификациони број или јединствени матични број грађана или шифра пореског обвезника).

Када је обележје за идентификацију порески идентификациони број или јединствени матични број грађана, модел позива на број је увек 97.

Ако у колони 10 Прилога 1 није уписана реч: "да", а надлежни орган пропише уношење обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, у елемент - позив на број одобрења уписује се двоцифрени контролни број, шифра општине, односно територије из колоне 3 Прилога 3 и обележје за идентификацију обвезника јавног прихода, са моделом 97.

Обележје за идентификацију може да буде број решења, број уговора, редни број или друго и може имати од једне до 15 цифара.

Носилац платног промета, приликом извршавања инструмената платног промета, обавезан је да без корекција обухвати све описне и нумеричке податке уписане на елементима из налога.

Ако у колони 10 Прилога није уписана реч: "да", а надлежни орган није прописао уношење обележја за идентификацију обвезника јавног прихода, у елемент - позив на број одобрења обавезно се уноси контролни број и шифра општине, односно територије из колоне 4 Прилога 3, са моделом 97.

Код уплате пореза на додату вредност за промет добара домаћег порекла са територије АП Косово и Метохија на територију Републике ван територије АП Косово и Метохија, у позив на број одобрења уноси се порески идентификациони број пореског обвезника - примаоца рачуна.

Члан 10

Изузетно од чл. 3, 6. и 7. овог правилника, ради обезбеђивања посебних евиденција и обједињавања наплате, одређени јавни приходи уплаћују се на рачуне 845 - Евидентни рачун прихода органа и других буџетских корисника и 846 - Пролазни рачун прихода од физичких лица.

Са рачуна из става 1. овог члана средства се преносе на одговарајуће рачуне за уплату јавних прихода 843.

Члан 11

На рачун 845 - Евидентни рачун прихода органа и других буџетских корисника, уплаћују се:

1) јавни приходи које уплаћују велики порески обвезници код Центра за велике пореске обвезнике;

2) приходи које органи управе и правосудни органи остваре обављањем своје делатности;

3) приходи од царина и других увозних дажбина, акциза и пореза на промет који се уплаћују при увозу, као и други приходи које наплати Управа царина, осим акциза и пореза на промет при увозу рекламног материјала и узорака који се бесплатно примају из иностранства;

4) сопствени приходи буџетских корисника који имају карактер јавног прихода;

5) јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате;

6) средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације које уплаћује Агенција за приватизацију.

Приходе од судских такси и средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације са рачуна 845 распоређују организационе јединице Управе за јавна плаћања.

Члан 12

Број рачуна за уплату прихода из члана 11. овог правилника састоји се из три дела одвојена цртицама, и то:

1) троцифрени број консолидованог рачуна трезора 840;

2) одговарајућа партија рачуна органа управе + троцифрени број рачуна 845;

3) двоцифрени контролни број по моделу 97.

На пример:

Велики порески обвезници код Центра за велике пореске обвезнике уплаћују све јавне приходе осим јавних прихода који се уплаћују на евидентни рачун број 840-1562845-88 на рачун број:

840-1557845-53 или за електронско плаћање 840000000155784553

Јавни приходи које обрачунава и наплаћује Управа царина, осим акциза и пореза на промет при увозу рекламног материјала и узорака који се бесплатно примају из иностранства, уплаћују се на рачун број:

840-955845-10 или за електронско плаћање 840000000095584510

Приходи директних корисника буџетских средстава Републике Србије уплаћују се на рачун број:

840-1562845-88 или за електронско плаћање 840000000156284588

Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате уплаћују се на рачун број:

840-1700845-84 или електронско плаћање 840000000170084584.

Средства остварена од продаје капитала у поступку приватизације уплаћују се на рачун број:

840-1817845-30 или за електронско плаћање 840000000181784530.

Члан 13

Структура позива на број одобрења по моделу 97 код плаћања јавних прихода од стране великих пореских обвезника код Центра за велике пореске обвезнике садржана је у Прилогу 2 редни број 5.

Позив на број одобрења, са бројем модела 97, састоји се из четири дела, и то:

1) двоцифрени контролни број;

2) троцифрени број општине, односно територије (колона 3 Прилога 3);

3) порески идентификациони број;

4) петоцифрени број рачуна за уплату јавног прихода из колоне 2 Прилога 1 и то почев од друге цифре до шесте.

Члан 14

Структура позива на број одобрења по моделу 97 код плаћања јавних прихода које наплаћује Управа царина састоји се из четири дела, и то:

1) двоцифрени контролни број;

2) петоцифрени број царинске испоставе;

3) четвороцифрени број за идентификацију царинског документа;

4) шестоцифрени број јединствене царинске исправе (ЈЦИ).

Списак царинских испостава са њиховим бројчаним ознакама (шифрама) садржан је у Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 15

Структура позива на број одобрења по моделу 97 за плаћање прихода директних корисника буџетских средстава састоји се из четири дела, и то:

1) двоцифрени контролни број;

2) петоцифрени број директног корисника буџета;

3) четвороцифрени број индиректног корисника буџета;

4) шестоцифрени број прихода по економској класификацији и двоцифрени број подекономске шифре (по избору).

Члан 15а

Структура позива на број одобрења по моделу 97 за плаћање јавних прихода утврђених решењем о принудној наплати састоји се из пет делова, и то:

1) двоцифрени контролни број;

2) троцифрени број општине, односно територије из колоне 3 Прилога 3;

3) порески идентификациони број или шифра пореског обвезника;

4) петоцифрени број рачуна за уплату јавног прихода из колоне 2 Прилога 1, и то почев од друге цифре до шесте;

5) словна ознака за начин измирења обавезе у складу са актом Пореске управе.

Члан 15б

Структура позива на број одобрења по моделу 97 за уплату средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације састоји се из три дела, и то:

1) двоцифрени контролни број;

2) троцифрени број општине, односно територије из колоне 3 Прилога 3;

3) порески идентификациони број или шифра пореског обвезника.

Члан 16

На рачун 846 - Пролазни рачун прихода од физичких лица уплаћују се обавезе по основу јавних прихода утврђене решењем Пореске управе за више врста јавних прихода, са одговарајућим ознакама.

Члан 17

Број рачуна за уплату прихода из члана 16. овог правилника састоји се из три дела одвојена цртицама, и то:

1) троцифрени број рачуна трезора 840 из колоне 1 Прилога 1;

2) једноцифрена ознака рачуна 846 из колоне 2 Прилога 1 + троцифрени број рачуна 846 из колоне 3 Прилога 1;

3) двоцифрени контролни број по моделу 97 из колоне 4 Прилога 1.

На пример:

840-3846-36 (за ознаку 3)

или за електронско плаћање 840000000000384636

Упоредни преглед пролазних рачуна 846 по општинама који су важили до 31. децембра 2002. године и пролазних рачуна 846 који важе од 1. јануара 2003. године, садржан је у Прилогу 4 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

На пролазни рачун 846 обвезници јавних прихода врше уплате обавеза по моделу 97 (колона 8 Прилога 1 и Прилог 2).

Члан 18

Распоред средстава са рачуна 846 на рачуне за уплату јавних прихода 843 врши Управа за јавна плаћања сваког дана, на основу прегледа процентуалног учешћа поједине врсте јавног прихода у приходима уплаћеним на пролазни рачун 846, са одговарајућом ознаком.

Преглед процентуалног учешћа за сваку ознаку и општину посебно израђује Пореска управа једном месечно и доставља Управи за јавна плаћања најкасније до петог у месецу за текући месец.

Члан 18а

Допринос за здравствено осигурање радника, пензионера, незапослених лица и корисника накнаде за породиљско одсуство који су здравствено осигурани у филијалама Републичког завода за здравствено осигурање ван седишта обвезника доприноса, уплаћује се на прописане рачуне у општини у седишту филијале код које су осигурани.

Члан 19

Банка, односно организација која обавља платни промет (у даљем тексту: банка), неће извршити налог за плаћање, ако налог није попуњен у складу са овим правилником.

Банка неће извршити налог за плаћање код којег контролни број у садржају елемента - позив на број одобрења није попуњен у складу са овим правилником.

Налог из ст. 1. и 2. овог члана банка ће вратити подносиоцу у складу са чланом 9. став 7. и чланом 11. став 5. Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003).

Члан 20

Управа за јавна плаћања врши распоред и пренос средстава са рачуна за уплату јавних прихода на рачуне корисника јавних прихода.

Уплаћени јавни приходи распоређују се корисницима јавних прихода, у складу са законом, према инструментима за расподелу, односно према припадности и прописаним стопама учешћа појединих корисника у расподели тих прихода.

Расподела јавних прихода према припадности садржана је у колони 11 Прилога 1, и то:

1) ознака 1 - приходи који припадају општини;

2) ознака 2 - приходи који припадају граду;

3) ознака 3 - приходи који припадају аутономној покрајини;

4) ознака 4 - приходи који припадају Републици.

Уплаћени јавни приходи распоређују се корисницима сваког радног дана.

Корисници јавних прихода могу, у сарадњи са Управом за јавна плаћања, утврдити и друге рокове за распоред уплаћених јавних прихода.

Члан 21

Повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода врши Управа за јавна плаћања на терет уплатних рачуна, у складу са чланом 40. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002 и 87/2002).

Налог за повраћај јавних прихода из става 1. овог члана Управа за јавна плаћања врши на основу решења, односно другог акта надлежног органа.

Члан 22

Управа за јавна плаћања обавештава надлежни орган Републике, аутономне покрајине, општине, града, града Београда и организације обавезног социјалног осигурања, о уплатама и распореду јавних прихода, односно доставља извештаје о бруто наплати јавних прихода, извршеним повраћајима и распоређеним и нераспоређеним износима тих прихода.

Извештаје из става 1. овог члана Управа за јавна плаћања доставља надлежним органима и организацијама из става 1. овог члана, до трећег у месецу за претходни месец.

Члан 23

Управа за јавна плаћања доставља надлежном пореском органу појединачне дневне податке о промету рачуна за уплату јавних прихода.

Изузетно од става 1. овог члана, на захтев корисника јавних прихода, надлежна организациона јединица Управе за јавна плаћања доставља и кориснику извештаје о стању и променама на рачунима јавних прихода.

Члан 24

План рачуна за уплату јавних прихода за јавне приходе који нису уплаћени по прописима који су престали да важе, садржан је у Прилогу 5 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 25

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 88/2002).

Члан 26

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

("Сл. гласник РС", бр. 125/2003)

Члан 12

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", осим чл. 1. и 2, члана 3. став 2. тачка 6) и став 3, члана 7, члана 9. ст. 1. и 2, члана 10. и члана 11. став 2. овог правилника, који ступају на снагу 1. јануара 2004. године.

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

("Сл. гласник РС", бр. 58/2004)

Члан 12

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

("Сл. гласник РС", бр. 137/2004)

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна

("Сл. гласник РС", бр. 21/2005)

Члан 5

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Прилог 1

План рачуна за уплату јавних прихода