Правилник о преносу неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије

08 .01. 2010.

Овим правилником ближе се уређује начин и поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на рачун - Извршење буџета Републике Србије, која директни и индиректни корисници буџетских средстава нису утрошили за финансирање расхода у 2009. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС”, бр. 120/08, 31/09 и 111/09) закључно са 31. децембром 2009. године.