Група за интерну ревизију

У Групи за интерну ревизију обављају се следећи послови: припрема предлогa Повеље интерне ревизије; припрема и израда нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије; прегледање и давање сагласности на коначан ревизорски извештај; извештавање директора Управе кроз годишњи извештај о раду интерне ревизије, периодичне извештаје и извештаје о свакој извршеној интерној ревизији са свим важним налозима и датим препорукама, као и предузетим радњама за побољшање пословања; праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија; сарадња са Државном ревизорском институцијом, другим државним органима, међународним и домаћим институцијама и удружењима; обављање ревизије везане за систем управљања ИПА програмима и пројектима; припремање извештаја у вези рада Групе; контролисање примене прописа у области финансијско-материјалног пословања у поступку претходне контроле; контролисање у поступку накнадне контроле наменског коришћења средстава буџета; припрема документације и сарађивање са руководиоцима организационе јединице код које се врши ревизија; израда извештаја о спроведеној ревизији; израда упутстава, приручника и планирање прегледа; састављање периодичних и годишњих извештаја; процена ризика и припрема програма ревизије; одређивање величине узорка и метода одабира узорака; обрада и документовање ревизорских налаза и препорука и праћење спровођења препорука наведених у извештајима из претходно обављених ревизија.