eSPP

ELEKTRONSKI SERVIS PLATNOG PROMETA - ESPP

Elektronski servis platnog prometa (eSPP) predstavlja integralni servis koji omogućava elektronski način obavljanja poslova platnog prometa u Upravi za trezor. Sa aspekta Zakona o platnim uslugama, eSPP  je definisan  kao platni instrument koji predstavlja personalizovano sredstvo i/ili niz postupaka ugovorenih između korisnika javnih sredstava i Uprave za trezor, koje korisnik upotrebljava za izdavanje platnog naloga.

Programska aplikacija, kojom se realizuje servis, njenom korisniku omogućava sledeće funkcionalnosti:

 

  • Pripremu i slanje elektronskih naloga za plaćanje;
  • Pregled stanja sredstava na računima Korisnika;
  • Pregled promena na računima Korisnika u toku dana;
  • Preuzimanje dnevnih promena na računima Korisnika u elektronskom obliku (dnevni izvod);
  • Pristup registru računa koji se vode kod Upravi za trezor; 
  • Pregled i preuzimanje šifarnika (plan računa, šifre plaćanja, šifarnik banaka, šifarnik opština). 

 

Pristup eSPP Korisniku omogućen je preko korisničkog naloga koji predstavlja   personalizovani nalog za pristup eSPP, a sastoji se  od   korisničkog imena (user name) i lozinke (password); 

Da biste postali  korisnik eSPP potrebno je da ispunjavate opšte uslove za korišćenje elektronskog servisa platnog prometa u Upravi za trezor i da Zahtev za pristup eSPP (Obrazac eSPP-1) podnesete  mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave (filijala ili ekspozitura) za svaki Korisnički nalog pojedinačno. 

 

Obaveštenje

 

Dokumentacija

Potrebna dokumentacija za priključenje i rad Korisnika preko elektronskog servisa platnog prometa – eSPP:

 

 

ISPP arhiva