Подаци о додатним изворима финансирања

Подаци о додатним изворима финансирања

Пројекат „Подршка Министарству финансија Управи за трезор у изградњи капацитета“, финансиран од стране ЕУ кроз ИПА  2010.

Реализован у периоду од 05.04.2011. до 22.05.2013, са буџетом од €1,879,000.00.

Референтни број пројекта:      EuropeAid/129688/C/SER/RS

Општи циљ пројекта је побољшање ефикасности, ефективности и транспарентности у потрошњи јавних средстава. 

Сврха техничке подршке је да изгради одрживе капацитете у Управи за трезор и Управи за јавни дуг ради ефикаснијег извршења буџета, финансијског планирања, унапређеног система извештавања и буџетског рачуноводства у складу са ЕУ стандардима, бољег управљања јавним дугом и ликвидношћу.

Техничка подршка се спроводила кроз активности које су груписане у 3 компоненте:

Финансијско управљање

Јавно извештавање и рачуноводствени систем 

Управљање јавним дугом и ликвидношћу