Правилник о начину припреме,састављања и подношења финансијских извештаја

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ, САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА 

Овим правилником уређују се начин припреме, састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава, организација за обавезно социјално осигурање и њихових корисника (у даљем тексту: корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање), буџетских фондова Републике Србије и локалне власти, као и садржина образаца за финансијске извештаје.