JAVNE NABAVKE 2018. GODINA

 

OTVORENI POSTUPCI

 

Nabavka usluga - elektronske komunikacione usluge fiksne telefonije

OP broj 01/2018

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

Nabavka dobara – materijal za ugostiteljstvo, piće i napici, za potrebe  Ministarstva finansija  – Uprava za trezor

JNMV broj 01/2018

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Nabavka dobara - stručna literatura izdavača „CEKOS IN“ d.o.o.  - „Informator“

JN broj 05/2018

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - stručna literatura izdavača "Računovodstvo"

JN broj 04/2018

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - stručna literatura izdavača IPC 

JN broj 03/2018

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - stručna literatura izdavača Privredni savetnik 

JN broj 02/2018

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - stručna literatura izdavača „NIP OBRAZOVNI INFORMATOR“

JN broj 01/2018

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

PRETHODNA OBAVEŠTENJA ZA 2018. GODINU

 

6. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Službena odeća

5. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Sistem za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena zaposlenih

4. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Klima uređaji

3. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Oprema za dojavu požara i oprema za gašenje požara,sa ugradnjom

2. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobara – Oprema za video nadzor,sa ugradnjom

1. Prethodno obaveštenje za javnu nabavku dobra - Oprema za objekat Obilićev venac br.7-9 sa pratećim radovima

 

JAVNE NABAVKE 2017. GODINA

 

OTVORENI POSTUPCI

 

Nabavka usluga - održavanje hardvera za FMIS, sistemskog i proizvođačkog softvera i licencnih prava

OP broj 49/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - oprema za video nadzor sa ugradnjom

OP broj 48/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje servis deska

OP broj 47/2017

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje hardvera

OP broj 43/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara- Potrošni materijal za LAN mrežu, računarske komponente, materijal za održavanje

OP broj 46/2017 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga -Zakup linkova za uspostavljanje sekundarne lokacije

OP 44/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 2

Odluka o dodeli ugovora

Dodatne informacijei objasnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - energenti: ugalj i drva

OP broj 45/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - oprema za stabilne instalacije za dojavu požara, sa ugradnjom

OP broj 42/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatne informacije i pojašnjenja 14 i 15

Dodatne informacije i pojašnjenja 13

Dodatne informacije i pojašnjenja 12

Dodatne informacije i pojašnjenja 11

Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst 2

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Dodatne informacije i pojašnjenja 10

Dodatne informacije i pojašnjenja 8-9

Dodatne informacije i pojašnjenja 7

Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Dodatne informacije i pojasnjenja 6

Dodatne informacije i pojasnjenja 5

Proracun AKU baterija po lokacijama

Dodatne informacije i pojašnjenja 4

Dodatne informacije i pojašnjenja 3

Dodatne informacije i pojašnjenja 2

Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Oprema za objekat Obilićev venac br. 9-11, sa pratećim radovima

OP broj 36/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - usluga podrške za softverske alate

OP broj 37/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - proširenje i održavanje sistema optimizacije štampe

OP broj 40/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - sa pratećim elektro radovima u ekspozituri Dimitrovgrad

OP broj 41/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - radovi na investicionom održavnju objekata

OP broj 39/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Softverskih alata,komponenti i licenci

OP broj 28/2017 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Energenti : ugalj i drva

OP 38/2017 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 2 i 3

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Multimedijalni uređaji 

OP 34/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanje aplikativnog softvera za izvršenje budžeta RS

OP 32/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga -Održavanje aplikativnog softverskog sistema (SAP) za glanu knjigu i SAP sistemskog softvera 

OP broj 35/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Potrošni materijal za LAN mrežu,računarske komponente,materijal za održavanje

OP broj 33/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda 

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Radovi na investicionom održavanju objekata Ministarstva finansija - Uprava za trezor, po partijama

OP broj 25/2017

Obaveštenje o zaključenоm ugovoru za partije 2 i 4

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku za partije broj 2 i 4

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju broj 5

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumntacija

 

Nabavka dobara - nadogradnja sistema za izvršenje budžeta (ISIB)

OP broj 31/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanje sistema za sprečavanje upada preko interneta (IPS)

OP broj 30/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - arhivske police

OP broj 29/2017

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - sa pratećim elektro radovima u ekspozituri Dimitrovgrad

OP broj 27/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje aplikativnog softverskog sistema (SAP) za glavnu knjigu i SAP sistemskog softvera

OP broj 26/2017

Obavestenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Računarsko komunikaciona oprema i softver za unapređenje informaciono komunikacionih tehnoloških (IKT) sistema

OP broj 22/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatne informacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanjе softverskog paketa za nadgledanje mreže

OP broj 23/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Multimedijalni uređaji i održavanje multimedijalnih uređaja

OP broj 24/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Nadogradnja Sistema za izvršenje budžeta – ISIB

OP broj 19/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje softvera za daljinski nadzor službenih vozila

OP broj 17/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Servis desk - implementacija novih procesa

OP broj 20/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - elektronska komunikaciona usluga primarnog internet linka

OP broj 21/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - hardverska i softverska infrastruktura za Centralni registar faktura - prva faza

OP broj 08/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Održavanje i popravka mašina za brojanje novca i popravka mašina za vezivanje novca

OP broj 12/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - arhivske police

OP broj 18/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - klima uređaji

OP broj 11/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga održavanja, popravke stabilnog sistema za gašenje požara i protivpožarne opreme

OP broj 13/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga nadgledanja i održavanja sistema za tehničku zaštitu objekata

OP broj 14/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - zaštita operativnih sistema

OP broj 16/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Sistem za menadžment identiteta

OP broj 15/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatne informacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - multimedijalni uređaji i održavanje multimedijalnih uređaj

OP broj 09/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - popravke kasa i trezora

OP broj 10/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje infrastrukture sekundarnog Data centra

OP broj 07/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga sistemske podrške

OP broj 06/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - sistem za multifaktorsku autentifikaciju korisnika  i tokeni

OP broj 04/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - tekuće održavanje zgrada i objekata Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 05/2017

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Odluka o dodeli ugovora

Dodatne informacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - mašine za brojanje novca

OP broj 01/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanje i popravka klima uređaja

OP broj 03/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravka liftova, rotacionih vrata, vrata za izlaz u slučaju opasnosti, segmentnih garažnih vrata i kliznih vrata

OP broj 02/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Odgovor na pitanje

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Javna nabavka male vrednosti usluga strucnog  usavrsavanja - Obuka za lokalne administratore organizacionih jedinica CompTIA a+

JMNV 16/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnosenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabvaka male vrednosti usluge - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na ugradnji opreme za stabilne instalacije za dojavu požara 

JMNV broj 15/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – usluga stručnog usavršavanja - obuka za lokalne administratore organizacionih jedinica CompTIA A+ i ECDL sertifikacija zaposlenih

JNMV broj 14/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja 1

Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - izrada projekta za sistem tehničke zaštite objekata

JNMV broj 13/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - izrada projekata za stabilne instalacije za ranu dojavu požara

JNMV broj 12/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - izrada projekta za sistem tehničke zaštite objekata

JNMV broj 11/2017

 

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Izmenjena konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravka službenih vozila, sa obezbeđivanjem i ugradnjom rezervnih delova

JNMV broj 10/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Obaveštenje o produženju roka

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - izrada projekata za izvođenje radova na mašinskim i elektro instalacijama

JNMV broj 08/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara- zbirka propisa u elektronskom izdanju, sa jednogodišnjim pravom korišćenja

JNMV broj 09/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - izrada idejnih projekata za izvođenje radova na investicionom održavanju objekata

JNMV broj 07/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - gume za službena vozila

JNMV broj 05/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst)

Izmena konkursna dokumentacije

Конкурсна документација (пречишћен текст)

Измена конкурсне документације

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatna pojašnjenja 7

Dodatna pojašnjenja 6

Dodatna pojašnjenja 5

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - izrada idejnog projekta za izvođenje radova u objektu Obilićev venac br. 9-11

JNMV broj 06/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - objavljivanje informativnih oglasa u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije

JNMV broj 04/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatno pojašnjenje 2

Dodatno pojašnjenje

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka dobara - Zbirka propisa u elektronskom izdanju sa jednogodišnjim pravom korišćenja

JNMV broj 03/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga– posredovanje pri kupovini avio karata

JNMV broj 02/2017

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Одлука о додели уговора

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka dobara – Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici

JNMV broj 01/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Nabavka usluga - Nabavka toplotne energije 

JN broj 13/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluge - Snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda

JN broj 12/2017

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluge - Isporuka toplotne energije po partijama

JN broj 11/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovru za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje softvera za obračun zarada korisnika

JN broj 10/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Toplotne instalacije - prikljucenje na gradski sistem grejanja u Rekovcu

JN broj 08/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Upravljanje komunalnim otpadom

JN broj 09/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 2-4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 7-9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 10-12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 13-14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - prenos poštanskih pošiljaka (univerzalne poštanske usluge)

JN broj 07/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanje softvera pod komercijalnim nazivom „SIRIUS 2010“

JN broj 06/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovovru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka-stručna literatura

JN broj 05/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

JN broj 04/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

JN broj 03/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

JN broj 02/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

JN broj 01/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU  OKVIRNIH SPORAZUMA

10.Nabavka dobara - Nabavka računarske opreme i štampača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

9. Nabavka usluga-Odrzavanje računarske i komunikacione opreme i štampača (CJN 10/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 24 održavanje komunikacione opreme optike i IP telefonije

 

8. Nabavka elektronske komunikacione usluge - usluga prenosa putem optickih vlakana - dark fiber (CJN 11/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

7. Nabavka usluge fizičko-tehnickog i protivpozarnog obezbedjena objekata(CJN 12/2017)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN broj 12-2017

 

6.Nabavka kancelarijskog nameštaja (CJN 2/2017)  za partiju 1 i 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

5. Nabavka električne energije (CJN 6/2017)

Odluka o izmeni ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

4. Nabavka goriva i maziva (CJN 3/2017)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 2 i 3

 

3. Nabavka papirne konfekcije - sanitarni materijal opšte namene (CJN 1/2017)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 2 i 3

 

2. Nabavka kancelarijskog materijala (CJN 4/2017)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 5, 9 i 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 11, 12 i 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije  6, 7 i 8 

 

1. Nabavka usluga - fizičko - tehničke obezbeđenja objekata po partijama (CJN 5/2017)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 13, 14, 15, 16, 17, 19 и 20

 

JAVNE NABAVKE 2016. GODINA

 

OTVORENI POSTUPCI

 

Nabavka usluga - podrška za softverske alate

OP broj 49/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabvaka dobara - Idejni projekat za tehničko rešenje uvođenja centralnog registra faktura u javnom sektoru (pilot projekat)

OP broj 48/2016

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja 6

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatna pojašnjenja 5

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Sistem za menadžment identiteta (nabavka novih licenci i implementacija)

OP broj 45/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga –Servis desk - implementacija procesa - upravljanje servisnim dobrima i konfiguracijom i dodatne licence

OP broj 44/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Materijal za posebne namene: prenosivi periferni uređaji, raspberry pi, compact diskovi i ostalo

OP broj 47/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – softverskih alata, komponenti i licenci

OP broj 46/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanje hardvera za sistem upravljanja javnim finansijama (FMIS) i sistemskog i proizvođačkog softvera i licencnih prava

OP broj 42/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga  -  Održavanje aplikativnog softverskog sistema (SAP) za glavnu knjigu i SAP sistemskog softvera

OP broj 43/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora JN 2

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabvaka usluga - Održavanje aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta Republike Srbije

OP broj 41/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – telekomunikacione usluge zakupa linkova L2VPN i L3VPN

OP broj 39/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije 2

Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o donetoj odluci Republičke komisije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja 5

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Proširenje i održavanje sistema optimizacije štampe

OP broj 38/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Energenti: ugalj i drva

OP broj 40/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka radova - radovi na investicionom održavanju - zamena stolarije

OP broj 37/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 7

Dodatna pojašnjenja 6

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2

Dodatna pojašnjenja 5

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Izmena konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Konsultantske usluge za IT

OP broj 36/2016

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacije

 

Nabavka usluge - održavanja Oracle licenci i podrške

OP broj 34/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara –  Materijal za posebne namene: prenosivi periferni uređaji, tokeni, raspberry pi, compact diskovi

OP broj 35/2016

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - obuka za servisere PC opreme CompTIA A+ (obuka za lokalne administratore organizacionih jedinica)

OP broj 32/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Oprema za protivpožarnu zaštitu u server sali sa pratećim radovima

OP broj 29/2016

Odluka o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – uređaji za besprekidno napajanje i prateća oprema

OP broj 31/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara -multimedijalni prenosni uređaji

OP broj 33/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Uređaj za sertifikaciju mreže

OP broj 28/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka elektronske komunikacione usluge primarnog internet linka

OP broj 30/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - mrežna oprema za Data centar

OP broj 27/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja softverskog paketa za nadgledanje mreže

OP broj 25/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - trakaste zavese sa isporukom i ugradnjom

OP broj 26/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara- Oracle licence

OP broj 24/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga  - ECDL sertifikacija  zaposlenih u Upravi za trezor

OP broj 23/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – proširenje kapaciteta storidža

OP broj 22/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja, popravke stabilnog sistema za gašenje požara i protivpožarne opreme

OP broj 16/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – svičevi, ruteri i ostala prateća komunikaciona oprema

OP broj 21/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Sistem VDI – virtualizacija desktop klijenata i hardverska i softverska infrastruktura

OP broj 20/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Nabavka klima uređaja

OP broj 18/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavku usluga - nadgledanja i održavanja sistema za tehničku zaštitu objekata

OP broj 19/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavku usluga - održavanja i popravke mašina za brojanje novca i popravke mašina za vezivanje novca

OP broj 17/2016

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavku usluga - Tekuće održavanje zgrada i objekata  Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 15/2016

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja softverskog paketa za nadgledanje mreže

OP broj 12/2016

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja i popravke liftova, rotacionih vrata i vrata za izlaz u slučaju opasnosti, segmentnih garažnih vrata i kliznih vrata

OP broj 14/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja i popravke kasa i trezora

OP broj 13/2016

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Materijal za posebne namene: čitači Smart kartica, Smart kartice, prenosivi periferni uređaji, tokeni, raspberry pi, compact diskovi

OP broj 09/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - zaštita operativnih sistema

OP broj 11/2016

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje računarske opreme, štampača za blagajne

OP broj 08/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – arhivske police

OP broj 10/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravke fotokopir aparata i telefaks aparata, po partijama

Nabavka usluga - održavanje i popravka klima (centrala i filijale)

OP broj 06/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatna pojašnjenja

Dopuna konkursne dokumentaciije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravka klima uređaja u sistem sali

OP broj 07/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - zbirka propisa u elektronskom izdanju, sa jednogodišnjim pravom korišćenja

OP broj 04/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - mašine za brojanje novca

OP broj 03/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - elektronske komunikacione usluge fiksne telefonije

OP broj 02/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Izmena konkursne dokumentacije 2

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - osiguranja imovine i lica

OP broj 01/2016

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije 2

Dodatna pojašnjenja 3

Izmena konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

Nabavka usluga - održavanje i popravka službenih vozila Ministarstva finansija-Uprava za trezor, sa obezbeđivanjem i ugradnjom rezervnih delova

JNMV broj 05/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravka službenih vozila Ministarstva finansija-Uprava za trezor, sa obezbeđivanjem i ugradnjom rezervnih delova

JNMV broj 04/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 3

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – objavljivanja informativnih oglasa u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije

JNMV broj 03/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – posredovanje pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja

JNMV broj 02/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici

JNMV broj 01/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Nabavku usluge - Upravljanje komunalnim otpadom

broj 17/2016

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2 i 5

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 1, 3 i 4

Odluka o dodeli ugovora i obustavi postupka

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavku usluge - Upravljanje komunalnim otpadom

broj 16/2016

Obaveštenje o obustavi pregovaračkog postupka

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga - isporuke toplotne energije

broj 15/2016

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 1 i 2

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - isporuke toplotne energije

broj 12/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru i o obustavi postupka za partije 2-5

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda

broj 14/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Upravljanje komunalnim otpadom

broj 13/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 10 - 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 7 - 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 13 i 14

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 2-6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – podrške i održavanja aplikativnog softvera za obračun zarada direktnih korisnika budžeta

broj 09/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Osiguranje novca u manipulaciji

broj 11/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Osiguranje novca u transportu

broj 10/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - oprema za protivpožarnu zaštitu u server sali sa pratećim radovima

broj 08/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – prenos poštanskih pošiljaka (univerzalne poštanske usluge)

broj 07/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga -  održavanja softvera pod komercijalnim nazivom „SIRIUS 2010“, (podrška i održavanje informacionog sistema za poslovne funkcije strane rashoda)

broj 06/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka-stručna literatura

broj 05/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 03/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 04/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 02/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 01/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU  OKVIRNIH SPORAZUMA

 

11. Nabavka usluga - mobilne telefonije (CJN 3/2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

10. Nabavka usluga - osiguranje zaposlenih i drugih lica, za partije 1 i 2 (CJN 6/2016)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 1 i 2

 

9. Nabavka dobara - nabavka računarske opreme i štampača za partije 5, 6 i 24 (CJN 15/2016)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 5, 6 i 24

 

8.Nabavka usluga - osiguranja imovine, za partije broj 4 i 5, (CJN 5/2016)

Odluka o izmeni Ugovora o pružanju usluge transporta novca za partiju 4 

Odluka o izmeni ugovora za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 i 5

 

7. Nabavka dobara računarskog materijala tonera, (CJN 14/2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

 

6. Javna nabavke elektronskih komunikacionih usluga - internet, (CJN 8/2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

 

5. Javna nabavka - Usluga čišćenja zgrada, (CJN 2/2016)

Odluka o izmeni ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 13

 

4. Nabavka usluga – održavanje i popravke računarske opreme-računara, štampača i komunikacione opreme, (CJN 7/2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 27

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 26

 

3. Nabavka usluga osiguranja vozila, (CJN 4/2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i partiju 2

 

2. Nabavka kancelarijskog nameštaja (CJN 1/2016)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 i partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 i partiju 4

 

1. Nabavka goriva

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

 

 

JAVNE NABAVKE 2015. GODINA

 

PRETHODNA OBAVEŠTENJA

 

3. Prethodno obaveštenje - Održavanje aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta

2. Prethodno obaveštenje - Nabavka električne energije

1. Prethodno obaveštenje - Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja

 

OTVORENI POSTUPCI

 

Nabavka usluga - podrške za softverske alate (MQ-softver, PL/SQL developer, Red Hat) 

OP broj 58/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - sistem za menadžment identiteta, (Identity Management) 

OP broj 57/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Dodatni softverski alati, komponente i licence 

OP broj 55/2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - uređaji za besprekidno napajanje (UPS) i prateća oprema 

OP broj 56/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - implementacija servis deska, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor 

OP broj 54/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – Održavanje hardvera za sistem upravljanja javnim finansijama (FMIS) i sistemskog i proizvođačkog softvera i licencnih prava, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor 

OP broj 53/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja storage – a, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor 

OP broj 52/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga sistemske podrške za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor, u otvorenom postupku 

OP broj 51/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – održavanje i popravka službenih vozila Ministarstva finansija - Uprava za trezor, sa obezbeđivanjem i ugradnjom rezervnih delova 

OP broj 50/2015

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

Odluka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Nabavka dobara sa izvođenjem radova na mašinskim i elektro instalacijama, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor (objekti u Krupnju, Ljuboviji, Beloj Palanci i Dimitrovgradu)

OP broj 49/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – energenti (ugalj i drvo) za grejnu sezonu 2015/2016 godinu, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 48/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - implementacija servis deska, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 43/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Konsultantske usluge za IT, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 44/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja aplikativnog softverskog sistema (SAP) za glavnu knjigu i SAP istemskog softvera, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 46/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - stručnog usavršavanja, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 47/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja Oracle licenci i podrške, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 45/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja aplikativnog softverskog sistema za izvršenje budžeta Republike Srbije

OP broj 41/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - telekomunikacione usluge zakupa linkova, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 42/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka radova - Kapitalno održavanje zgrada i objekata, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 40/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – mašine za brojanje novca, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 39/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 1

Izmena konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - kancelarijski nameštaj - radne stolice za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 38/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja higijene u poslovnim objektima Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 30/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o donetoj odluci republičke komisije za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Dodatna pojašnjenja

Izmenjen poziv za podnošenje ponude

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - realizacija projekta optimizacije štampe za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 32/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - kupovina protivpožarnih aparata za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 37/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka radova - izvođenje radova na adaptaciji za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 34/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - stručni nadzor tokom izvođenja radova za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 35/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - stručno usavršavanje za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 33/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara -  multimedijalni prenosni uređaji za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 36/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara -  IP telefoni za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 31/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara -  nabavka klima uređaja za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 29/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - osiguranja motornih vozila, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 28/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavkа usluga - osiguranje novca u transportu i osiguranje novca u manipulaciji, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 27/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – softverski alati za analizu i monitoring zavisnosti komponenti informacionih sistema, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 26/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – nabavka elektronske komunikacione usluge primarnog internet linka,za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 23/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga – održavanje i popravka službenih vozila Ministarstva finansija-Uprava za trezor, sa obezbeđivanjem i ugradnjom rezervnih delova

OP broj 25/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Prenosivi periferni uređaji (tastature, miševi, USB memorije, prenosni uređaji i ostala oprema), čitači smart kartica i smart kartice, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 24/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – Nabavka klima uređaja, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 22/2015

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - tekućeg održavanja zgrada i objekata

OP broj 21/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - usluga nadgledanja i održavanja sistema za tehničku zaštitu objekata, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 16/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - kafe aparati i aparat za pranje povrća, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 20/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja, popravke  stabilnog sistema za gašenje požara i protivpožarne opreme i merenje uzemljenja električnih instalacija, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 14/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmena konkursne dokumentacije 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja i popravke mašina za brojanje novca  i popravke mašina za vezivanje novca, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 19/2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - bešavno tkane vreće za transport novca i sigurnosne vezice, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 18/2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Izmena konkursne dokumentacije 2

Izmena konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - kartice za GPS pozicioniranje

OP broj 09/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 3

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja softverskog paketa za nadgledanje mreža

OP broj 17/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izmene konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanje i popravke liftova, rotacionih vrata i vrata za izlaz u slučaju opasnosti, segmentnih garažnih vrata, kliznih vrata i rampe za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 12/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja i popravke uređaja za besprekidno napajanje, za potrebe Ministarstva finansija – Uprava za trezor

OP broj 15/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanja kasa i trezora za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 13/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - Održavanja i popravke klima uređaja za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 11/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - zaštita operativnih sistema (produžetak prava korišćenja licenci za Symantec antimalware softver i softver za zaštitu virtualizovane infrastrukture)

OP broj 10/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - održavanja higijene u poslovnim objektima, Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 06/2015

Obaveštenje o odluci Republičke komisije

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Dodatna pojašnjenja 5

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Izmene konkursne dokumentacije

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga - popravka fotokopir aparata i telefaks aparata

OP broj 08/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara – papirna konfekcija, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 05/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - benzina i dizel goriva, putem korporativnih kartica, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

OP broj 04/2015

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Zbirka propisa u elektronskom izdanju, sa jednogodišnjim pravom korišćenja

OP broj 07/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Prirodni gas, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 03/2015

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 01/2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za partije 1,2 i 3

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga obezbeđenja, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

OP broj 02/2015

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 5

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja, za potrebe Ministarstva finansija - Uprava za trezor

JNMV broj 05/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

JNMV broj 04/2015

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Dodatna pojašnjenja

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga oglašavanja informativnih oglasa u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, za potrebe Ministarstva finansija-Uprava za trezor

JNMV broj 03/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja

JNMV broj 01/2015

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Dodatna pojašnjenja 4

Dodatna pojašnjenja 3

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

Nabavka dobara - Materijal za ugostiteljstvo, piće i napici

JNMV broj 02/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Dodatna pojašnjenja 2

Dodatna pojašnjenja 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

PREGOVARAČKI POSTUPCI BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Javna nabavka usluga  -  podrške i održavanja aplikativnog softvera za obračun zarada direktnih korisnika budžeta

broj 12/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora i obustavi postupka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka usluga – Održavanje i popravka službenih vozila Ministarstva finansija – Uprava za trezor

broj 11/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora i obustavi postupka u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Dodatna pojašnjenja

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka – prenos poštanskih pošiljaka (univerzalne poštanske usluge)

broj 10/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka dobаra – održavanje i popravke fotokopir aparata i telefaks aparata

broj 09/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka dobаra – prirodni gas

broj 08/2015

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-održavanja softvera pod komercijalnim nazivom „SIRIUS 2010“

broj 07/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-zakup poslovnog prostora u Golupcu i u Zabarima

broj 06/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka-zakup poslovnog prostora u Smederevskoj Palanci

broj 03/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Оbaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 05/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 04/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 02/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka-stručna literatura

broj 01/2015

Obaveštenje ozaključenom ugovoru

Obaveštenje o odluci o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA NA OSNOVU ZAKLJUČENIH OKVIRNIH SPORAZUMA

 

11. Nabavka dobara računarskog materijala tonera

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima za partije 3 i 7

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 1

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima za partije 3 i 7

 

10. Nabavka računarske opreme i štampača

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima za partiju 1

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima za partije 5 i 6

 

9. Nabavka usluga fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekata

Obaveštenje o zaključenim ugovorima

Obaveštenje o zaključenim Ugovorima

 

8. Nabavka usluga mobilne telefonije

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

7. Nabavka usluga održavanja računarske opreme  sa ugradnjom rezervnih delova

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 8 i 3

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 12

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 26

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 25

 

6. Nabavka dobara - kancelarijski materijal

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partije 5, 7 i 15

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partije 6 i 16

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partije 1, 2, 4, 10, 11, 14, 17 i 18

 

5. Nabavka usluga - Prenos putem optičkih vlakana- dark fiber – lokacije 3 i 4:

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

4. Nabavka usluga - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije:

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

3. Nabavka dobara – električna energija:

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

2. Nabavka papirne konfekcije:

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

1. Nabavka goriva:

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

 

 

INTERNI AKTI

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Direktiva o postupanju Ministarstva finansija - Uprava za trezor u postupcima javnih nabavki